TAILIEUCHUNG - Ôn thi đại học môn Hóa - Đề số 6

Tham khảo tài liệu 'ôn thi đại học môn hóa - đề số 6', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ỮẾ ÔN số 6 Câu 1 Đốt hoàn toàn hỗn hợp X gom etan propan thu được sản phẩm co Vco2 Vh O 11 15. Thành phàn theo sô mol tượng ưng là à. 20 và 80 b. 50 và 50 c. 25 và 75 và 25 Câu 2 Tính chất hoá học chung của kim loại là a. Dễ bị khử c. Dễ tham gia ph ản ứng Câu 3 Chất nào có thể oxi hoá Zn thành Zn2 Câu 4 Từ dãy điện hoá của kim loại ta suy ra dễ bị oxi hoá nh ất b. Khó bị oxi hoá d. Dễ bị oxi hoá c. Ag d. Mg2 b. Ion K dễ bị khử nhất c. Au3 có tính oxi hoá mạnh nhất d. a và c Câu 5 Cặp nào không có khả năng xảu ra phản ứng a. Dung dịch Cu NO3 2 và dung dịch NaOH b. Nung hỗn hợp Fe và ZnO c. Dung dịch ZnCl2 và dung dịch NaOH d. Na2CO3 và dung dịch HCl Câu 6 Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4 . Chất nào sau đây có thể loại bỏ tạp chất Fe dư loc b. Bột Al dư loc c. Bột Cu dư loc d. Tất cả đều sai Câu 7 Khi nhúng một lá Zn vào dung dịch Co2 nhận thấy có một lớp Co phủ bên ngoài lá Zn. Khi nhúng là Pb vào dung dịch muối trên thì không thấy có hiện tượng gì xaũy ra. Nếu sắp xếp các cặp oxi hoá khử của những kim loại trên theo chiều tính oxi hoá của caton tăng dần thì cách sắp xếp nào sau đây là đúng a. Zn2 Zn Co2 Co Pb2 Pb b. Co2 Co Zn2 Zn Pb2 Pb c. Co2 Co Pb2 Pb Zn2 Zn d. Zn2 Zn Pb2 Pb Co2 Co Câu 8 Có 4 dung dịch trong mỗi dung dịch có chứa một loại ion sau Cu2 Fe2 Ag Pb2 và 4 kim loại là Cu Fe Ag và Pb. Nếu sắp xếp những cặp oxi hoá khử của kim loại và ion kim loại tương ứng nói trên theo chiều tính oxi hoá của ion kim loại giảm dần thì cách sắp xếp nàp sau đây đúng a. Ag Ag Cu2 Cu Pb2 Pb Fe2 Fe b. Ag Ag Cu2 Cu Fe2 Fe Pb2 Pb 1 c. Ag Ag Pb2 Pb Cu2 Cu Fe2 Fe d. Tất cả đều sai Câu 9 Hòa tan het 1 62g bac bang dd HNO3 21 d 1 2g ml giải phóng NO duy nha t .Thể tích dung dịch axit can lay la a. 4ml b. 5ml c. 7 5m d. 10 ml Câu 10 Đò t chay mót rượu được mót sò mòl nước gấp đòi sò mòl CO2. Rượu đa chò la A. Rượu ểtylic C. Glyxểrin B. Etylenglycòl D. Rượu mểtylic Câu 11 Khi điện phân hỗn hợp dung dịch NaCl và CuSO4 nếu dung dịch sau khi điện phân

TỪ KHÓA LIÊN QUAN