TAILIEUCHUNG - MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CẢI CÁCH VÀ HIỆN ĐẠI HÓA NỀN HÀNH CHÍNH HIỆN NAY

Chủ trương cải cách và hiện đại hoá nền hành chính nhà nước ở Việt Nam được bắt đầu cuối những năm 80 của thế kỷ XX, gắn liền với thời điểm bắt đầu công cuộc đổi mới đất nước theo đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. | Để có được một nền hành chính thật sự dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với yêu cầu quản lý nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong điều kiện mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế cần tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ, cơ bản vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cả bộ máy hành chính nhà nước cũng như của mỗi cơ quan hành chính sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý nền kinh tế thị trường và dân chủ hóa đời sống xã hội; tách bạch rõ quản lý nhà nước với quản lý sản xuất, kinh doanh của chủ sở hữu, giữa hoạt động hành chính nhà nước với hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công; phân biệt rõ sự khác nhau và mối quan hệ giữa 3 khu vực: nhà nước, thị trường và xã hội dân sự; cải cách cơ bản thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện, phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp; kiên quyết xóa bỏ cơ chế xin - cho trong mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước với người dân; đẩy mạnh phân cấp cho địa phương, phát huy tính tự chủ, năng động của chính quyền địa phương các cấp, phân biệt rõ chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp hành chính, định rõ chức năng, thẩm quyền và tổ chức bộ máy của chính quyền đô thị và nông thôn; điều chỉnh cơ cấu tổ chức Chính phủ cho gọn hơn theo hướng tổ chức các bộ đa ngành, đa lĩnh vực để giảm bớt đầu mối, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp về chức năng, thẩm quyền giữa các cơ quan trong bộ máy; đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương các cấp; tiếp tục hoàn thiện phương thức hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng đề cao vai trò và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, nhanh nhạy của quản lý, điều hành hành chính; cải cách mạnh mẽ khu vực sự nghiệp, dịch vụ công theo hướng đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý và đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công; đổi mới cơ chế quản lý, phương pháp đánh giá cán bộ, công chức, cơ cấu lại đội ngũ công chức hành chính, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng hành chính, về ngoại ngữ, tin học và nâng cao đạo đức công chức, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút nhân tài, tạo động lực khuyến khích công chức nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác; đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính, xây dựng, vận hành chính phủ điện tử./.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN