TAILIEUCHUNG - Phân biệt Travel, Journey, Trip,Expedition

Phân biệt "Travel, Journey, Trip,Expedition, Safari,Cruise, Voyage Hỏi: Tôi phải dịch một bài về du lịch và thấy rất nhiều từ cùng có nghĩa là chuyến du lịch như travel, journey, trip . Bạn có thể giúp tôi phân biệt sự khác nhau giữa các từ này? | Phân biệt Travel Journey Trip Expedition Safari Cruise Voyage Hỏi Tôi phải dịch một bài về du lịch và thấy rất nhiều từ cùng có nghĩa là chuyến du lịch như travel journey trip. Bạn có thể giúp tôi phân biệt sự khác nhau giữa các từ này Hải Đăng Hưng Yên Trả lời Câu hỏi của bạn cũng là mối quan tâm của rất nhiều học viên. Đúng là để chỉ chuyến du lịch chúng ta có các từ như travel journey trip expedition safari cruise voyage. Chúng tôi sẽ làm rõ sự khác biệt giữa các từ này. 1. Travel travelling danh từ Travel là một từ chung chung chỉ sự dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác. Chúng ta có thể nói đến travel với nghĩa là việc thăm thú đi đây đó His travels abroad provided lots of background material for the novels he wrote. Những chuyến đi nước ngoài đã cung cấp tư liệu nền cho những tiểu thuyết của ông Travelling cũng là một từ chung chung chỉ hoạt động đi lại thăm thú Travelling by boat between the islands is less tiring than travelling by road. Đi thăm các hòn đảo bằng thuyền đỡ mệt hơn là đi bằng đường bộ . I don t do as much travelling as I used to now that I m tired. Giờ tôi mệt rồi tôi không hay đi đây đó như xưa nữa . Travel thường hay xuất hiện trong danh từ ghép. Hãy quan sát những câu sau Make sure you keep all your travel documents safely. You can obtain travel tickets from the travel agents in the High Street if you don t want to order them over the Internet. Some of you may suffer from travel sickness. Air travel may well give you

TỪ KHÓA LIÊN QUAN