TAILIEUCHUNG - Giáo trình Địa lí kinh tế Việt Nam - TS. Trần Duy Liên

Địa lý kinh tế cũng như mọi khoa học khác, ra đời và phát triển do những nhu cầu của sản xuất và đời sống con người. Khoa học địa lý nói chung đã có từ lâu đời, nhưng địa lý kinh tế là một bộ môn khoa học mới thực sự hình thành và phát triển từ đầu thế kỷ thứ XVIII, khi có cuộc đại cách mạng công nghiệp ở châu Âu với sự phát triển mạnh mẽ và phong phú của các ngành sản xuất ở nhiều địa khu trên thế giới vào năm 1760. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT GIÁO TRÌNH ĐỊA LÝ KINH TẾ VIỆT NAM TS. TRẦN DUY LIÊN 1998 Ñ ia ly kinh te Việt Nam - 1 - MỤC LỤC MỤC 1 - MỞ ĐẦỤ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨỤ NHIÊM VỤ VÀ NỘI DỤNG của ĐỊA LÝ KINH TÊ 5 - À - Đốì tượng nghiên cứu cua môn học .- 5 - B - Nhiêm vu nghiên cứu cua địa ly kinh tế học .- 6 - C - Môi quan hê giứa địa ly kinh tế va cac môn khôa học khac .- 6 - Chứông I. LÝ LỤÀN cô bàn vê to chức lành 7 - KhÀI niêm và NGỤÝÊN 7 - Cac nguyên tac phan bôsan 7 - Cac vung kinh 7 - Cac TÊC - tông thê san xuất lanh 10 - Phan vung kinh 11 - Tông sô đô phan bô lức lượng san xuất cua đất 12 - Qui hôach 12 - HÊ THỐNG LÀNH THỐ KINH TÊ - XÀ HỘI VIÊT 14 - Sự hình thanh cac vung kinh tế - hanh 14 - Sự hình thanh cac vung chuyên môn hôa 17 - Chứông II . PHỨÔNG PHÀP nghiên Cứủ tố chức lành 19 - CÀC PHỨÔNG phàp cố TRỤýÊN và hiên 19 - . PHỨÔNG PHÀP phàn bố tối ứủ ngành và xí 22 - Phứông phap lợi thế Sô 22 - Tính tôán chi phí qui 23 - Xac định vung tiêu 24 - . PHÀN TÍCH VÀ LỤÀN CHỨNG VÊ CÔ CÀỤ của TỐNG THÊ SÀN XủAt 25 - Đanh gia hiêu qua chuyên môn hôa 25 - Cac chỉ tiêu phat triển tông hợp vung 26 - Chứông III . MỐI TRứÔnG tứ NHiÊn Và tÀi NGủýÊN thiên nhiên cỤà VIÊT Nam. - 28 - MỐI TRứÔNG và PHÀT 28 - Khai niêm vê môi 28 - Khai niêm vê tai 29 - Quan hê giứa môi trứông va phat 30 - Chiến lược bảô vê môi 31 - ĐÀNH GIÀ GIÀ trị kinh tê CÀC ĐIÊỤ kiên tứ nhiên của VIÊT NAM. . .- 32 - Gia trị kinh tế cua vị trí địa ly Viêt 32 - Gia trị kinh tế cua địa hình nược 33 - Gia trị kinh tếcủa khí hậu Viêt 35 - GIÀ trị kinh tê CÀC NGủốN tài NGủýÊN thiên 36 - Gia trị kinh tếcủa quặng mô khôáng 37 -

TỪ KHÓA LIÊN QUAN