TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu"Thông báo tạm nhừng hoạt động của doanh nghiệp"

Biểu mẫu về việc thông báo tạm nhừng hoạt động của doanh nghiệp | Tên doanh nghiệp Số: CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----------------------------- THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) . Giấy chứng nhận ĐKKD số: .Do: . . . Cấp ngày: . Địa chỉ trụ sở chính:. Điện thoại: Fax: Email: Website:. Ngành, nghề kinh doanh . Thông báo tạm ngừng hoạt động như sau: Thời gian tạm ngừng: Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: ngàythángnăm . Thời điểm kết thúc: ngàythángnăm . . Lý do tạm ngừng: . Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này. , ngày . . Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)