TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu:"Thực hiện đầu tư"

Biểu mẫu:"Thực hiện đầu tư" theo mẫu số B03- CĐT được ban hành theo quy định số 214/200/QĐ-BTC ngày 26/12/2000 của Bộ tài chính. | Cơ quan cấp trên: . Mẫu số B03-CĐT Đơn vị chủ đầu tư: (Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ-BTC ngày 28/12/2000 của bộ tài chính) Ban quản lý dự án: THỰC HIỆN ĐẦU TƯ Quý năm Đơn vị tính: . STT Cơ cấu vốn đầu tư Kế hoạch năm Thực hiện đầu tư đầu quý Thực hiện đầu tư Đầu tư hoàn thành bàn giao sử dụng được duyệt quyết toán Thực hiện đầu tư còn lại cuối quý Quý báo cáo Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo Luỹ kế từ khởi công đến cuối quý báo cáo Quý báo cáo Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo Luỹ kế từ khởi công đến cuối quý báo cáo A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Chi phí xây lắp 2 Giá trị thiết bị đầu tư -Giá trị thiết bị cần lắp -Giá trị thiết bị không cần lắp -Công cụ, dụng cụ 3 Chi phí khác Trong đó: Chi phí ban quản lý dự án Tổng cộng (1+2+3) Lập, ngày tháng năm Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN