TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu "Thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng"

Thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THỎA THUẬN NHẬP TÀI SẢN RIÊNG VÀO KHỐI TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG 1 Chúng tôi ký tên dưới đây: Vợ : Ngày, tháng, năm sinh: Chứng minh nhân dân số:__do cấp ngàythángnăm_ Địa chỉ thường trú : Chồng : Ngày, tháng, năm sinh: Chứng minh nhân dân số :do cấp ngày__thángnăm_ Địa chỉ thường trú : Chúng tôi đã kết hôn từ ngày _ đến nay có Giấy chứng nhận kết hôn số: do cấp ngày:__ Chúng tôi xác nhận, Ông/bà _ có tài sản riêng là: Căn nhà toạ lạc tại số:đường__phường (xã)__quận (huyện)_do được (thừa kế, tặng cho,.) __: Đặc điểm căn nhà: - Loại nhà : - Cấu trúc : - Diện tích khuôn viên : - Diện tích xây dựng : - Diện tích sử dụng : - Diện tích trong lộ giới : - Có bản vẽ hiện trạng do Phòng Quản lý đô thị quận (Phòng Xây dựng và Giao thông vận tải huyện) lập (duyệt) Ngày__thángnăm Nay bằng văn bản này, chúng tôi thỏa thuận như sau: 1. Ông/bà , đồng ý và tự nguyện nhập tài sản riêng của mình là toàn bộ căn nhà số:__ đường phường (xã)__ quận (huyện)__ vào khối tài sản chung của vợ chồng. Kể từ ngày hoàn tất việc đăng lý sở hữu chung của vợ chồng đối với căn nhà trên, Ông và Bà là đồng sở hữu căn nhà trên theo quy định Pháp luật. tài sản riêng còn lại không được thỏa thuận bằng văn bản này vẫn là tài sản riêng của mỗi người (vợ hoặc chồng). Chúng tôi cùng tự nguyện xác nhận việc thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực pháp luật nếu có cơ sở xác định nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng này nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản của chúng tôi. Văn bản này được lập thành __ bản, mỗi bản__ trang, Phòng Công chứng số lưu 01 bản, có hiệu lực từ ngày_ Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm __ (Ngày__tháng__năm ) Vợ Chồng (Ký và ghi rõ họ, tên) (Ký và ghi rõ họ, tên) 1 Mẫu này ban hành kèm theo Quyết định số: 58/ 2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố --------------- ------------------------------------------------------------