TAILIEUCHUNG - Thuyết trình: phần tổ chức thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia

Tổ chức thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia 2001- 2010 là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng được Đảng và Nhà nước, Chính phủ đặc biệt quan tâm. Chiến lược được thực hiện thông qua các chương trình mục tiêu. | Thực tế cho đến nay, trong số 36 chương trình, dự án ưu tiên của Chiến lược mới có 19 chương trình đã được phê duyệt với danh mục các dự án, đề án, lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện. Đối với 17 chương trình còn lại, mặc dù chưa được triển khai thực hiện theo đúng nghĩa của Chương trình (phải có quyết định phê duyệt, có cơ cấu tổ chức, có danh mục các dự án cụ thể và lộ trình thực hiện), song cũng đã có nhiều hoạt động lồng ghép với các nhiệm vụ liên quan của các Bộ, ngành. Ví dụ như Chương trình hoàn thiện và nâng cao hiệu lực của hệ thống pháp luật về BVMT không được thực hiện một cách chính thức, song trên thực tế, nhiều hoạt động xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về BVMT đã được triển khai trong thời gian qua, như ban hành Luật BVMT 2005, Luật Đa dạng sinh học 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành., Chương trình xây dựng và áp dụng các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường cũng không được thực hiện song Luật thuế Môi trường, các loại phí BVMT, quỹ BVMT đã và đang được xây dựng ban hành.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN