TAILIEUCHUNG - Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013; | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN