TAILIEUCHUNG - Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại kiến thức và kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra sắp tới đạt được kết quả mong muốn. Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo đề thi. | \ PHoNG_@&D_TJixn yBN oB cnfNn Hec xi rr xAm Hec z0t7-z0lr ruON: srNH Hec 9 Thdi gian ldm bdi 45 philt, kh6ng k€ thdt gian giao di DE KrEM TRA rntfc r. TRAC NGHTEM (3 iri6m) Ghi vdo bdi ldm chi mpt chtr ctii A, B, C hofic D trwi,c phuong dn trd ldi drtng > A. hoocm6n- B. vitamin c. kh6ng sinh D. enzim Ciu2. Cho c6c sinh vft sau: v4t vAt Chim Tht I. Vi sinh II. IIL Con ngudi IV. Thuc V. VI. Ech nh6i,bd s6t Nhirng sinh vft khdng thuQc nh6m sinh v4t bi6n nhiQt ld A. I, II, B. I, IV, C. II, III, D. I, III, VI cflu 3. Trong mQt be nu6i, hai lodi c*s bit vat noi ldm thfrc ar. ct*g .pnt, "-u tranh g?y gfu v6i nhau ve thirc [n. MQt lod"i ua ro"frro:i thoang dang, cdn m6t lodi lpi thich s6ng dga d6m-vito cdcvflt th6 tr6i n6i trong r*? Ngudi ta cho vdo bti mQt ir rong v6i mpc dich de lam gif A' Trng him luqng oxi trong nu6c nhd su quang hprp cria -'-' rong. ----o' ' B. Bd sung luqng thric dn cho C. Gi6m sg c4nh tranhcria hai lodi. D. Ldm giim bcrt chAt 6 nhi6m ftong bti nu6i. Cf,u 4. Lodi ndo sau d6y ld sinh v6t s6n xu6t? A. RCu tuong B. NAm rom C. D. D6y to h6ng cflu 5. otii voi d0ng vdr hoang dd,LuQtBio vQ m6i truong quy dinh: A. Chi dusc srn bEt tht B. Nghie; ia*ie*UAt. c. vua d6nh bit, vara nu6i ph-uc D. t

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.