TAILIEUCHUNG - Quyết định 3599/QĐ-BCT

Quyết định số 3599/QĐ-BCT gia hạn thời hạn ra quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hình chữ H. | Bộ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 3599 QĐ-BCT Hà Nội ngày 05 tháng ý năm 2016 QUYẾT ĐỊNH Gia hạn thòi hạn ra quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối vói sản phẩm thép hình chữ H Bộ TRƯỞNG Bộ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Pháp lệnh số 20 2004 PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam Căn cứ Nghị định số 90 2005 NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam Căn cứ Nghị định số 95 2012 NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh QUYÉT ĐỊNH Điều 1. Gia hạn thời hạn ra quyết định điều tra thêm 30 ngày đối với hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép hình chữ H có mã HS và nhập khẩu vào Việt Nam từ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh và Thủ trưởng các đơn vị các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Noi nhận -Nhừ Điều 3 - Các Thứ trưởng -VụCNNg - Hiệp hội Thép Việt Nam - Bên yêu cầu - Lưu VT QLCT 04 . Anh .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.