TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn kĩ năng sử dụng MS Excel 2003

Nội dung tài liệu trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Kĩ năng sử dụng MS Excel 2003", cụ thể như: giới thiệu phần mềm xử lý bảng tính MS Excel 2003, kỹ năng tạo và hiệu chĩnh dữ liệu trên bảng tính- quản lý bảng tính,. | Hướng dẫn kĩ năng sử dụng MS Excel 2K3 1 MỤC LỤC Bài 1: Giới thiệu phần mềm xử lí bảng tính MS Excel 2003. I. Khởi động và thoát khỏi Excel. II. Giao diện màn hình làm việc của MS Excel. 1. Thanh tiêu đề, menu, thanh công cụ chuẩn, thanh công c ụ đ ịnh d ạng. 2. Thanh công thức, thanh cuộn, phiếu tên bảng tính (sheet), thanh tr ạng thái. 3. Kiến thức cơ bản về ô, vùng, sheet, bảng tính, t ập tin bảng tính. 5. Kĩ năng nhập dữ liệu tiếng việt trên bảng tính Bài 2 : Kĩ năng tạo và hiệu chĩnh dữ liệu trên bảng tính- quản lí bảng tính 1. Các thao tác quản lý tập tin bảng tính9 Mở một tập tin bảng tính mới. Lưu một tập tin bảng tính. Mở một tập tin bảng tính đã có trên đĩa. Lưu tập tin bảng tính với tên mới và đường dẫn mới. Đóng tập tin bảng tính đang mở. 2. Kĩ năng thao tác liên quan Chèn thêm một Sheet vào bảng tính. Đổi tên Sheet trong bảng tính. Xóa Sheet trong bảng tính. di chuyển sheet 3. Kĩ năng thao tác cơ bản trong bảng Di chuyển con trỏ ô trong bảng tính Nhập và hiệu chĩnh dữ liệu trong bảng tính Thao tác chĩnh sửa dữ liệu trong bảng tính14 Thao tác xóa dữ liệu, sửa chữa dữ liệu. Các kiểu dữ liệu trong Excel15 Kĩ năng liên quan đến cột trong bảng tính .19 Thao tác chọn cột/dòng, Thay đổi độ rộng cột, Kĩ năng thao tác liên quan dòng, tòan b ộ bảng Kĩ năng thao tác chọn ô, thêm ô, chọn .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.