TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK 2 môn Hóa lớp 12 năm 2013-2014

Giúp học sinh đánh giá lại kiến thức đã học cũng như kinh nghiệm ra đề của giáo viên. Mời các bạn và quý thầy cô cùng tham khảo Đề kiểm tra HK 2 môn Hóa lớp 12 năm 2013-2014. Chúc các em thi tốt. | TRƯỜNG THPT KIỂM TRA HỌC KỲ II / NH : 2013 – 2014 Đề Chính Thức Môn : Hóa Học (40 câu trắc nghiệm) Thời gian làm bài : 60 phút (không kể thời gian phát đề và thu bài) Câu 1) Cho các phản ứng sau : (1) dung dịch K2CO3 + dung dịch Ba(HCO3)2 (2) Na + dung dịch KHCO3 (3) Zn + dung dịch FeCl3 dư (4) Ba + dung dịch Al2(SO4)3 dư Phản ứng nào mà vừa có khí thoát ra và có kết tủa xuất hiện ? A. Chỉ có (3) có (1) C. Chỉ có (2) và (4) D. Chỉ có (4) Câu 2) Điện phân m kg nhôm oxit (hiệu suất 90%) thu được p kg nhôm và 8960 lít hỗn hợp khí Q có tỉ khối hơi so với He bằng 8,625. Lấy 4,48 lít hỗn hợp Q cho lội qua dung dịch nước vôi trong dư thu được 5,0 gam kết tủa. giá trị của m là : A. 45,90 kg B. 51,00 kg C. 41,31 kg D. 65,61 kg Câu 3) Dãy các chất đều phản ứng được với sắt là : A. Br2 (t0) ; HNO3 loãng nguội, HCl đặc nguội, FeCl3 B. O2 (t0) ; H2SO4 đặc nguội, AgNO3, CuSO4 C. Cl2 (t0) ; Fe2(SO4)3, Cu(NO3)2, HNO3 đặc nguội D. S (t0) ; HNO3 đặc nóng, ZnCl2, KOH Câu 4) Kim loại nào có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm diện ? A. Ba B. K C. Mg D. Ca Câu 5) Cho V lít khí O2 (đktc) phản ứng với 90,0 gam sắt(III)oxit nung nóng thu được hỗn hợp chất rắn T gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 và Fe. Hòa tan chất rắn T vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư được 22,4 lít SO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của V là : A. 29,68 lít B. 14,84 lít C. 22,12 lít D. 11,06 lít Câu 6) Biết Cu có số hiệu nguyên tử là 29. Cấu hình electron cùa Cu+ là : A. [Ar]3d10 B. [Ar]3d94s1 C. [Ar]4s13d9 D. [Ar]3d9 Câu 7) Hòa tan hết m gam Al2(SO4)3 vào nước thu được dung dịch Z. Cho 180 ml dung dịch KOH 2M vào dung dịch Z được q gam kết tủa. Mặt khác nếu cho 600 ml dung dịch NaOH 0,8M vào Z cũng được q gam kết tủa. giá trị của m là : A. 51,30 gam B. 25,65 gam C. 27,36 gam D. 41,04 gam Câu 8) Cho x mol bột Zn vào dung dịch Z chỉ chứa y mol Fe(NO3)3 . Tìm điều kiện để sau phản ứng không thu được kim loại ? A. x ≥ 2y B. y > 3x C. y ≥ 2x D. x < 3y Câu 9) Cho từ từ 150 ml dung dịch HCl 1M vào 500

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.