TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK 2 môn Hóa lớp 12

Các bạn tham khảo Đề kiểm tra HK 2 môn Hóa lớp 12 sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. | Sở giáo dục và đào tạo ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN : HÓA HỌC 12 Thời gian làm bài : 60 phút A. PHẦN CHUNG : Phần bắt buộc Câu 1: Hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3. Cho một luồng CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp X nung khi kết thúc thí nghiệm thu được 64 gam chất rắn A trong ống sứ và 11,2 lít khí B (đktc) có tỉ khối so với H2 là 20,4. Tính giá trị m. A. 105,6 gam. B. 35,2 gam. C. 70,4 gam. D. 140,8 gam. Câu 2 : Hòa tan 0,1 mol Cu kim loại trong 120 ml dung dịch X gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được V lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của V là A. 1,344 lít. B. 1,49 lít. C. 0,672 lít. D. 1,12 lít. Câu 3: Có các dung dịch đựng riêng biệt trong các ống nghiệm: (NH4)2SO4, NaHCO3, Na2S, FeCl2, NaHSO4, Cr(NO3)3, ZnCl2, K2CO3, Al2(SO4)3. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào các dung dịch trên. Sau khi phản ứng kết thúc, số ống nghiệm có kết tủa là : A. 4. B. 6. C. 5 D. 7. Câu 4: Cấu hình electron của một ion X3+ là: 1s22s22p63s23p63d5. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuốc: A. Chu kỳ 4, nhóm II B B. Chu kỳ 4, nhóm VIII B C. Chu kỳ 4, nhóm VIII A D. Chu kỳ 3, nhóm VIII B Câu 5: Dãy gồm các ion (không kể đến sự phân li của nước) cùng tồn tại trong 1 dung dịch là A. NH4+, Fe3+, OH-, NO3-. B. Pb2+, K+, Cl-, SO42-. C. Ag+, Mg2+, PO43-, SO42-. D. Al3+, K+, H+, Cl-. Câu 6: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào sai? A. Al2O3 + 2NaOH → NaAlO2+ H2O B. Al2O3 +3CO → 2Al +3CO2 C. NaAlO2 +CO2 + H2O→ Al(OH)3 + NaHCO3 D. Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2H2 Câu 7: Hòa tan 5,95 gam hỗn hợp Zn, Al có tỷ lệ mol là 1:2 bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,896 lít một sản shẩm khử X duy nhất chứa nitơ. X là: A. N2O B. N2 C. NO D. NH4+ Câu 8: Cho hỗn hợp CuO và Fe vào dung dịch HNO3 loãng nguội thu được dung dịch X, chất khí Y và một chất rắn không tan Z. Cho NaOH vào dung dịch X được kết tủa T. Kết tủa T chứa : A. Fe(OH)2 B. Cu(OH)2 C. Fe(OH)3 và Cu(OH)2 D. Fe(OH)2 và Cu(OH)2 Câu 9: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.