TAILIEUCHUNG - Trắc nghiệm ôn thi TN và LTĐH : Con lắc đơn

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm ôn thi tn và ltđh : con lắc đơn', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Nguyen Quang Dong. DH Thai Nguyen Mobile 0982302042. Home 0280646625 CÄU HOI ON THI TN VÄ LTDH CONLfiCDON C u 1 Con lac don dao dong dieu hoa vdi chu ki a. T 2n 1 b. T 2 k m c. T 2n d. T 2 C u 2 Chu ki dao dong cüa con lac don khöng phu thuoc vao a. Chieu dai day treo b. Tri so cüa n c. Khoi l-qng qua nang d. Gia toc trong tr-dng C u 3 Mot con lac don dao dong dieu hoa. Khi tang chieu dai cüa con lac len 4 lan thi tan so dao dong cüa con lac a. Tang len 2 lan b. Giam di 2 lan c. Tang len 4 lan d. Giam di 4 lan C u 4 Con lac don dao dong dieu hoa vdi chu ki 1s tai noi co gia toc trong tr-dng 9 8 m s2. Chieu dai cüa con lac la a. 24 8 m b. 24 8 cm c. 1 56 m d. 2 45 m C u 5 Con lac don dao dong dieu hoa the nang cüa con lac tinh bang cöng th0c mro2 a2 mgla2 a. E ------- b. E -------- 2 2 mro 2s2 c. Et 2 d. Ca ba cöng thuc tren deu dung. C u 6 Phai thay doi chieu dai cüa mot con lac don ra sao de chu ki dao dong cüa no tang gap döi a. Tang len 2 lan b. Giam di 2 lan c. Tang len 4 lan d. Giam di 4 lan C u 7 O noi ma con lac don de m giay co chu ki 2s co do dai 1 m thi con lac don co do dai 3m se dao dong vdi chu ki la a. 6 s b. 4 24 s c. 3 46 s d. 1 5 s C u 8 Tai cung mot noi Mot con lac don co do dai l1 dao dong vdi chu ki T1 0 8 s. Mot con lac don khac co do dai l2 dao dong vdi chu ki T2 0 6 s. Chu ki cüa con lac don co do dai l1 l2 la a. 0 7 s b. 1 s c. 1 2 s d. 1 4 s C u 9 Tai mot noi co hai con lac don dao dong vdi cac bien do nho. Trong cung mot khoang thdi gian ng-di ta tha y con lac thd nha t thuc hien d-qc 4 dao dong con lac thd hai thuc hen d-qc 5 dao dong. Tong chieu dai cüa hai con lac la 164 cm. Chieu dai cüa moi con lac lan l-qt la 100 m l2 6 4 m. 64 cm l2 100 cm. 1 m l2 64 cm. 6 4 cm l2 100 cm. C u 10 Mot con lac don dai l 2m dao dong tai noi co gia toc trong tr-dng g 9 8 m s2. So dao dong toan phan no se thuc hien d-qc trong 5 phut la a. 2 b. 22 c. 106 d. 234 C u 11 Mot con lac don co chu ki T0 1s d tren Trai Ba t. Bie t gia toc trong