TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ"

Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ" | Bộ, Sở: . Đơn vị: BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM DỤNG CỤ Từ ngày: .Đến ngày: . Phòng ban: Nhóm dụng cụ:. STT Công cụ, dụng cụ Đầu kỳ Ghi tăng trong kỳ Ghi giảm trong kỳ Cuối kỳ Mã Tên Đơn vị Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Cộng: Lập, ngày tháng năm Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) Note: Group by Department, nhóm công cụ 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN