TAILIEUCHUNG - thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 3

Hệ thống có thể thay đổi vị trí các kết cấu cho phù hợp với một số loại bình để dầu bắn tung toé trong cũng như sau khi chiết. Từ những yêu cầu trên em nhận thấy cần giải quyết các vấn đề sau khi thiết kế: - Khoảng cách giữa các vòi phun có thể thay đổi tuỳ theo kích thước chai cũng như đường kính cổ chai. Thuận lợi trong việc điều chỉnh các vị trí khi lắp ráp. - Khoảng cách từ miệng chai đến vòi phun có thể thay đổi cho phù hợp với. | Chương 3 Cụm chiết dầu Yêu cầu đặt ra Hê thông co thê9 thay đoi vị trí cầc kết cấu cho phu hợp với môt so loai bình chứa. Khong đê dau ban tung toê trong cung như sau khi chiết. Từ những yêu cau trên êm nhạn thấy can giai quyết cấc vấn đê sau khi thiết kế - Khoang cấch giữa cấc voi phun co thể thay đoi tuy thêo kích thước chai cung như đướng kính co chai. Thuận lợi trong viêc điêu chỉnh cấc vị trí khi lap rap. - Khoang cấch từ miêng chai đến voi phun co thê thay đổi cho phu hợp với chiêu cao từng loai chai. - co cớ cấu điêu chỉnh đế điêu chỉnh dê dang tam voi phun va tam miếng chai khi co sự thay đoi kích thước miếng chai. - co cớ cấu định vị co chai đế đấm bao sự đong tam giữa tam chai va tam voi phun trước khi qua trình phun đước tiến hanh. - co mang hứng dau đế hứng những giọt dau từ voi phun sau moi lan phun. created with download the free trial online at professional Từ những phân tích trên các giải pháp thiết kế đã được đưa ra Các phương án thiết kế vòi phun. Phượng án 1. Voi phun ngán. . Voi phun Hình . Voi phun ngan Phạm vi sử dụng phù hợp khi chiết các loại chất lỏng như Nưôc ụỏng sữá dáù án ếdiblế oil mực ink hoá chất mát ong. Phượng án 2. Voi phùn dái. Phám vi sử dụng phù hợp vôi các dáng chất long co bot voi phùn được điếù chỉnh xuong lến trong quá trình phùn . n nitroPDF professional created with download the free trial online at professional Hình . Voiphun dài. Qua phân tích các phương án phương án thiết kế voi phun thứ nhất được lựá chọn. Các phương án thay đổi khoang cách tù vòi phun đến miệng chai. Phương án 1. created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN