TAILIEUCHUNG - Bài tập môn nguyên lý kế toán - P5

Tham khảo tài liệu 'bài tập môn nguyên lý kế toán - p5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bài tập 1 Doanh nghiệp Nhật Quang đầu kỳ kinh doanh có các số liệu sau TÀI SÁI N 2400 NGUỒN VỒN 2400 TK1111 400 TK311 200 TK1121 740 TK338 30 TK133 40 TK156 120 TK211 1200 TK411 2100 TK214 100 TK421 70 Trong kỳ kinh doanh có các nghiệp vụ kinh tế sau NV1 Mua ngoại tệ bằng tiền gửi ngân hàng số tiền tỷ giá mua ngoại tệ là USD . NV2 Ký quỹ ngân hàng mở LC số tiền là NV3 Nhận được thông báo của ngân hàng đã trả tiền cho người bán và nhận về chứng từ. Tỷ giá giao dịch là 16050 . Hàng mua đang đi đường Trừ vào số tiền ký quỹ NV4 Chi phí vận tải hàng hoá quốc tế 400USD trả bằng TGNH Chi phí bảo hiểm hàng hoá quốc tế là 100USD trả bằng tGnH. tỷ giá giao dịch 16100 NV5 Làm thủ tục nhận hàng Tỷ giá giao dịch 16100 - Thuế Nhập khẩu phải nộp 20 theo giá CIF trả ngay bằng tiền mặt - Thuế GTGT phải nộp 10 trả bằng tiền mặt NV6 Lệ phí ngân hàng trả bằng tiền mặt NV7 Chi phí vận chuyển nội địa là 4tr thuế GTGT 5 trả bằng tiền mặt NV8 Bán lô hàng nhập khẩu với giá vốn là 600tr giá bán là 680tr. Người mua chưa trả tiền. NV9 CP trả lương cho bộ phận bán hàng là 8tr trả bằng tiền mặt trích CP khấu hao bộ phận bán hàng là 1tr NV10. CP trả lương cho bộ phận quản lý là 12tr trả bằng tiền mặt trích chi phí khấu hao bộ phận quản lý là 4tr. Yêu cầu Định khoản Ghi chép vào TK chữ T Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh Lập bảng cân đối số phát sinh. Bài làm NV1 Mua ngoại tệ bằng tiền gửi ngân hàng số tiền tỷ giá mua ngoại tệ là USD . Nợ TK1122 x TGGD 720tr Có TK1121 720tr Nợ TK007 NV2 Ký quỹ ngân hàng mở LC số tiền là Nợ TK144 672 tr Có TK1122 x 16000 672tr Có TK007 NV3 Nhận được thông báo của ngân hàng đã trả tiền cho người bán và nhận về chứng từ. Tỷ giá giao dịch là 16050 . Hàng mua đang đi đường Trừ vào số tiền ký quỹ Nợ TK151 674 1tr Có TK144 672tr Có TK515 2 1tr NV4 Chi phí vận tải hàng hoá quốc tế 400USD trả bằng TGNH Chi phí bảo hiểm hàng hoá quốc tế là 100USD trả bằng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN