TAILIEUCHUNG - Bài tập kế toán các khoản đầu tư tài chính

Tài liệu tham khảo về bài tập Kế tóan tài chính có kèm bài giải chuyên đề "kế toán các khoản đầu tư tài chính" giúp cho sinh viên ôn tập môn kế toán tài chính | Trần Ngọc Thiện - TCDN 07 - K32 http CHƯƠNG 4 - KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Bài Tại 1 doanh nghiệp có tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn như sau Số dư ngày 30 11 N TK 121 TK 1211 cổ phiếu của công ty CP A TK 1212 - 10 tờ kỳ phiếu NH Sao Mai mệnh giá tờ thời hạn 6 tháng lãi suất 0 75 tháng thu lãi định kỳ hàng tháng . TK 129 dự phòng giảm giá cổ phiếu của công ty CP A Trong tháng 12 N phát sinh mõt số nghiệp vụ 1. Ngày 01 12 chi TGNH mua tín phiếu kho bạc TP phát hành thời hạn 12 tháng lãi suất 0 8 tháng thu lãi một lần khi đáo hạn. 2. Ngày 02 12 chi tiền mặt mua kỳ phiếu mệnh giá thời hạn 12 tháng lãi suất 10 năm lãnh lãi trước 1 lần ngay khi mua kỳ phiếu. 3. Ngày 22 12 bán một số cổ phần công ty CP A có giá gốc với giá bán đã thu bằng TGNH. Chi tiền mặt thanh toán cho người môi giới . 4. Ngày 30 12 NH Sao Mai chuyển tiền lãi tháng này của 10 tờ kỳ phiếu vào tài khoản tiền gửi ở ngân hàng. 5. Ngày 30 12 chi tiền gửi ngân hàng cho công ty B vay tạm thời hạn 3 tháng với lãi suất 1 tháng thu 1 lần khi đáo hạn. 6. Ngày 31 12 doanh nghiệp xác định mức giảm giá số cổ phần công ty CP A mà doanh nghiệp đang nắm giữ là . Yêu cầu Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Bài giải 1. Ngày 01 12 Nợ TK 121 Có TK 112 Email thien_vodich_no01@ Tr n Ngoc Thien - TCDN 07 - K32 http 2. Ngay 02 12 Ng TK 121 Co TK 111 Co TK 3387 Cuoi thang ket chuy n Ng TK 3387 1. 00. 00 12 Co TK 515 ------- 12 3. Ngay 22 12 Ng TK 112 Co TK 121 Co TK 515 1 Ng TK 635 Co TK 111 4. Ngay 30 12 Ng TK 112 Co TK 515 5. Ngay 30 12 Ng TK 1288 Co TK 112 6. Ngay 31 12 Ng TK 129 - Co TK 635 Email thien_vodich_no01@ Tr n Ngoc Thien - TCDN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN