TAILIEUCHUNG - Định hướng lãnh đạo của CEO trong doanh nghiệp vừa và nhỏ: Nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội

Bài viết trình bày Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, nghiên cứu này đã khảo sát 136 CEO cùa các DNNVV tại Hà Nội về định hướng lãnh đạo tổ chức. Kết quả khảo sát cho thấy như nhất, không phải tất cả các CEO đều xác định được định hướng lãnh đạo rõ ràng khi dẫn dắt tổ chức. Thứ hai, kết quả phân tích 62 CEO có định hướng lãnh đạo rõ ràng, và tỷ lệ giữa các định hướng lãnh đạo phân bố tương đối đồng đều,. . | MOI TRUfOiNG KINH DOANH D!NH Hl/dNG LANH DAO COA CEO TRONG DOANH NGHIEP VLTA V A N H 6 : NGHIEN ClJU TREN DjA BAN H A NOI Do Ti^n Long* Tdmt^t cao hon so vdi My, chau Au vd chi thap chdt it Siediingphuangphdpthdngkemdtd, nghien , canudc cd cuu nay da khdo sdt 136 CEO cua cdc DNNW doanh nghidp dang ky thanh lap mdi vdi tdng sd tgi Hd Ngi vi dinh hudng Idnh dgo td chiec. Kit v6n dang k^ la ty- ddng, gidm 2,7% vh qud khdo sdt cho thdy nhu sau. Thu nhdt, khdng so doanh nghidp vd tdng 8,4% v^ s6 v6n dang ky phdi tdt cd cdc CEO diu xdc dinh dugc dinh so vdi cdng ky nam 2013 (cdng bd cua Cue hudng lanh dgo ro rdng khi ddn ddt td chuc. Doanh nghiep, Bd K6 hoach vd Ddu tu). Cung Thu hai, kit qud phdn tich 62 CEO cd dinh theo bao cao cua Cue Doanh nghidp, s6 doanh hu&ng lanh dgo ro rdng, vd ty li giUa cdc dinh nghiep hodn tit thd tuc gidi thd, chdm ddt hoat hu&ng lanh dgo phdn bd tuong ddi ddng diu. dgng kinh doanhttongnam 2014 cda cd nudc Id Thir ba, cdc doanh nghidp tham gia khdo sdt doanh nghiep, s6 doanh nghi$p gap khd dugc cdc CEO ddnh gid dang cd kit qud hogt khan budc phai tam ngdng hogt ddng cua cd ddng khd tich cue, ddng thoi khdng cd nhiiu sir nudc Id doanh nghiep, tang 14,5% so vdi khac biit giira kit qud hogt ddng cua tdt cd cdc ciing ky nam trudc. Theo Bdo cdo ddnh gid gifta doanh nghiep khdo sdt vd kit qud hogt ddng ciia ky tinh hinh thyc hidn Kd hoach phdt triln 62 doanh nghiep vdi CEO cd dinh hudng lanh DNNW giai d o ^ 2011 -2015,tionggiaidoan dgo ro rdng. Kit qud nghiin cuu ciing^dp^hdn 20II-2013 cdnudc cdtiiem224,2 n§hm doanh cung cd nhdn dinh khdng thi chdc chdn vi mdi nghidp thdnh lap mdi, bdng 40,9% tdng sd DN tuan^ quan tryrc tiip giUa dinh hudng lanh dgoduoc thdnh lap ttong giai doan 20 nam td 1991 vd ket qud hogt ddng cua td chuc ciia nghiin 2010. cuu trudc. Bdn canh do, sd lupng doanh nghiep thanh Tir khoa: Dinh hudng Idnh d^o, ndng lyc lap mdi gidm lien tuc; tii 83,6 nghhi DN (2010) lanh dao, CEO, .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.