TAILIEUCHUNG - Đề khảo sát chất lượng THPT Quốc gia năm học 2016-2017 môn Hóa học 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc (mã đề 526)

Đề khảo sát chất lượng THPT Quốc gia năm học 2016-2017 môn Hóa học 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc (mã đề 526) giúp cho các bạn học sinh trong việc nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Bên cạnh đó, tài liệu cũng hữu ích với các thầy cô giáo trong việc ôn tập trọng tâm cho học sinh để đạt hiệu quả cao hơn trong kỳ thi này. | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC MÃ ĐỀ: 526 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2016 - 2017 - MÔN HÓA HỌC 12 Thời gian làm bài: 50 phút; 40 câu trắc nghiệm Họ, tên thí sinh: SBD: . Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al = 27; S=32; Cl =35,5; K=39; Ca=40; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; Ba=137. Câu 1: Thành phần chính của quặng manhetit là A. FeCO3. B. Fe2O3. C. FeS2. D. Fe3O4. Câu 2: Tên gọi của CH3COOCH=CH2 là A. metyl acrylat. B. vinyl axetat. C. metyl propionat. D. metyl metacrylat. Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Ở nhiệt độ thường, tất cả các amin đều tan nhiều trong nước. B. Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. C. Anilin không độc, được sử dụng trong chế biến thực phẩm. D. Để rửa sạch ống nghiệm dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl. Câu 4: Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau? A. xenlulozơ và tinh bột. B. saccarozơ và glucozơ. C. amilozơ và amilopectin. D. fructozơ và glucozơ. Câu 5: Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và một lượng chất rắn không tan. Muối trong dung dịch X là A. FeCl3. B. CuCl2, FeCl2. C. FeCl2, FeCl3. D. FeCl2. Câu 6: Có bao nhiêu phản ứng hóa học có thể xảy ra khi cho các đồng phân đơn chức của C2H4O2 tác dụng lần lượt với từng chất: Na, NaOH, NaHCO3? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 7: Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 trong môi trường axit, thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Oxi hóa X trong điều kiện thích hợp thu được Y. Công thức của X là A. C2H5OH. B. CH3COOC2H5. C. C2H5COOCH3. D. CH3COOH. Câu 8: Cách nào sau đây không sử dụng để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu? A. Dùng dung dịch Na2CO3. B. Đun sôi nước. C. Dùng phương pháp trao đổi ion. D. Dùng dung dịch Na3PO4. Câu 9: Polime nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ? A. Nhựa poli(vinyl clorua). B. Tơ nilon-6,6. C. Tơ visco. D. Cao .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.