TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Viettel giai đoạn 2012-2017

Mục tiêu của đề tài tổng hợp cơ sở lý thuyết về hoạch định chiến lược kinh doanh; phân tích các căn cứ để hoạch định chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Viettel giai đoạn 2012-2017; vận dụng các công cụ lựa chọn và hoạch định chiến lược đề xuất một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho tập đoàn Viettel giai đoạn 2012 - 2017. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------------------------- TRẦN VĨNH NAM HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO TẬP ĐOÀN VIETTEL GIAI ĐOẠN 2012 - 2017 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI – 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ---------------------------------- TRẦN VĨNH NAM HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO TẬP ĐOÀN VIETTEL GIAI ĐOẠN 2012-2017 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐỖ THÀNH PHƯƠNG Hà Nội – Năm 2013 Luận văn thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN 1 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 2 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, HÌNH . 3 MỞ ĐẦU . 5 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ. 8 CHIẾN LƯỢNG KINH DOANH . 8 . Khái niệm về chiến lược và hoạch định chiến lược : . 8 . Khái niệm chiến lược: . 8 . Các loại chiến lược . 9 . Quản trị chiến lược: 13 . Vai trò của chiến lược đối với doanh nghiệp 14 . Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh: 15 . Xác định Tầm nhìn/Sứ mệnh của doanh .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.