TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Đề tài sẽ đi sâu vào tìm hiểu về các nguồn tài nguyên để phát triển du lịch cộng đồng tại xã Bằng Cả, Hoành Bồ, Quảng Ninh; đồng thời cũng phân tích, đánh giá những thực trạng phát triển của xã Bằng Cả để triển khai mô hình du lịch này. Qua đó xây dựng mô hình du lịch cộng đồng tại Bằng Cả, Hoành Bồ, Quảng Ninh. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ---------------------------------------------- NGUYỄN THỊ THU HUYỀN PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ BẰNG CẢ, HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC . NGUYỄN VĂN THANH HÀ NỘI – 2013 Lu n văn Cao h c QTKD Vi n Kt &Qlý, ðHBK Hà N i DANH M C CÁC B NG, BI U ð VÀ HÌNH Danh m c B ng: TÊN B NG B ng : D ki n c i t o, nâng c p và xây d ng m i h th ng ñi n 39 B ng : Quy ho ch xây d ng các tuy n mương xã B ng C 39 B ng : Tóm t t l i ích các gi i pháp 77 Danh m c hình: TÊN HÌNH Hình : Thi giã g o trong h i làng B ng C 30 Hình : L c p s c c a dân t c Dao Thanh Y, xã B ng C 32 Hình : ðư ng liên thôn c a xã B ng C 37 Hình : Nhà sàn 44 Khu b o t n văn hóa dân t c Dao Thanh Y (xã B ng C , huy n Hoành B ) Hình : Mô hình phát tri n du l ch c ng ñ ng t i b n Sín Ch i - Lào Cai 52 Hình : Mô hình phát tri n du l ch c ng ñ ng t i xã B ng C 57 Danh m c sơ ñ : TÊN SƠ ð Sơ ñ : Sơ ñ quan h tam v nh t th 13 Sơ ñ : Sơ ñ v trí các thôn trong xã B ng C 22 Nguyễn Thị Thu Huyền, CH 2011 - 2013 Lu n văn Cao h c QTKD Vi n Kt &Qlý, ðHBK Hà N i M CL C PH N M ð U 1 1. TÍNH C P THI T VÀ LÝ DO L A CH N ð TÀI. 1 2. M C TIÊU VÀ PH M VI NGHIÊN C U C A ð TÀI. . 3 3. ð I TƯ NG NGHIÊN C U VÀ NHI M V NGHIÊN C U. . 3 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U. 3 5. NH NG ðÓNG GÓP C A ð TÀI VÀ CÁC GI I PHÁP ð XU T. 4 6. K T C U C A LU N VĂN . 4 CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ THUY T V DU L CH VÀ DU L CH C NG ð NG TRONG XU HƯ NG .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.