TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Xí nghiệp than Cẩm Thành - Công ty than Hạ Long - Vinacomin

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp trong kinh tế thị trường; phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Xí nghiệp than Cẩm Thành; giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Xí nghiệp than Cẩm Thành. | Đề tài: “Nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL của Xí nghiệp TCT-Cty than Hạ Long- Vinacomin” BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------------------------- NGUYỄN THỊ NGA Nguyễn Thị Nga QUẢN TRỊ KINH DOANH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA XÍ NGHIỆP THAN CẨM THÀNH - CÔNG TY THAN HẠ LONG VINACOMIN LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOÁ 2011-2013 Hà Nội – Năm 2013 Nguyễn Thị Nga Cao học quản trị kinh doanh 2011 - 2013 Đề tài: “Nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL của Xí nghiệp TCT-Cty than Hạ Long- Vinacomin” BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------------------------- Nguyễn Thị Nga NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA XÍ NGHIỆP THAN CẨM THÀNH – CÔNG TY THAN HẠ LONG VINACOMIN Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸTHUẬT QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS. NGUYỄN VĂN LONG Hà Nội – Năm 2013 Nguyễn Thị Nga Cao học quản trị kinh doanh 2011 - 2013 Đề tài: “Nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL của Xí nghiệp TCT-Cty than Hạ Long- Vinacomin” LỜI CAM ĐOAN Trong xu thế hội nhập và phát triển, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý là yếu tố quan trọng nhất nhằm hướng tới nền kinh tế tri thức. Vì vậy xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Xí nghiệp than Cẩm Thành là một yếu tố hết sức quan trọng. Sau khi học tập và nghiên cứu tại Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội tác giả đã chủ động làm đề tài “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Xí nghiệp than Cẩm Thành – Công ty than Hạ Long - Vinacomin”. Trong quá trình nghiên cứu luận văn tác giả đã giành thời gian cho việc nghiên cứu các cơ sở lý luận và thu thập số liệu nghiên cứu của Xí nghiệp than Cẩm Thành để phân tích và đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cán bộ quản lý của Xí nghiệp than Cẩm Thành làm cơ sở xây dựng một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL của Xí nghiệp TCT trong những năm tới. Tác giả xin cam đoan luận văn này do tác .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.