TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý dự án xây dựng công trình giao thông đường bộ ở tỉnh Phú Thọ

Luận văn tập trung vào việc nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, ý nghĩa của công tác đào tạo, phát triển nhân lực; đồng thời phân tích thực trạng đội ngũ cán bộ làm QLDA giao thông, công tác đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ở các Ban QLDA XD công trình giao thông đường bộ ở tỉnh Phú Thọ, trên cơ sở đó kiến nghị một số phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý của các Ban QLDA. | DƯƠNG HOÀNG PHÚC MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI DƯƠNG HOÀNG PHÚC MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ ĐỀ TÀI: QTKDVT0211B-02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: . NGUYỄN DANH NGUYÊN HÀ NỘI - 2014 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Luận văn thạc sỹ MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN08 LỚI MỞ CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÁN BỘ QUẢN LÝ11 . KHÁI QUÁT VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN . Một số khái niệm11 . Nguồn nhân lực11 . Đào tạo và phát triển Nguồn nhân . Đào tạo và phát triển Cán bộ quản . Những quan điểm chung trong đào tạo và phát triển cán bộ quản . Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển Nguồn nhân lực nói chung 14 . Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển Cán bộ quản lý trong tổ chức, doanh .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.