TAILIEUCHUNG - Xây dựng kết cấu hạ tầng của thành phố Hà Nội: kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế

Bài viết Xây dựng kết cấu hạ tầng của thành phố Hà Nội: kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trình bày kết cấu hạ tầng có vai trò cực kỳ quan trọng, tạo điều kiện tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Bài viết này giới thiệu những nỗ lực của thành phố Hà Nội thời gian qua trong xây dựng kết cấu hạ tầng; đúc kết những thành tựu cũng như nêu ra những tồn tại hạn chế mà Hà Nội cần có biện pháp cải thiện trong thời gian tới,. | • nnnTHONGTiNnnnn XAY DONG K^T CAU HA T A N G C O A T H A N H P H 6 HA NOI: K^T QUA OAT DOOC VA T 6 N TAL HAN CH^ B u i Viet HUng* Ket cdu hg tdng cd vai trb cUc ky quan trgng, tgo diiu InCm tiin di cho phdt trien kinh texd hgi cda cdc dia phUdng. Bdi vii't ndy gidi thieu nhang nd lUc cda thdnh phd'Hd Ngi thdi gian qua trong xdy dUng kit cdu hg tdng; due kit nhQng thdnh tUu cdng nhU niu ra nhQng ton tgi hgn chi'md Hd Ngi cdn cd biin phdp cdi thien trong thdi gian tdi. 1. Ha t a n g g i a o t h o n g u. Kit qud dat duac Trong nhQng nfim qua, Thflnh pho' Ha Noi da quan tam chi dgo, tfip trung d i u tU, phat trien vfl quan ly he thd'ng hg t i n g giao thong vfin tai, cd nhQng bUdc chuydn bie'n tich cUe. Trdn ed sd dinh hUdng Quy hogch chung xay dUng Thu do, Thfinh pho' da tridn khai nghien cQu cflc quy hogch ehuydn ngflnh: Quy hoach phfit t r i l n giao thdng van tai, Quy hogch phat trien vfin tai thuy, Quy hoach phflt trien van tai DQdng sfit d i n nflm 2030, t i m nhin 2050. Ddng thdi, huy dpng nguon vo'n d i u tU thUc hidn eflc d l an, kd' hoach, du an cd tinh cfi'p thie't nham giai quye't cfic vfl'n de bQc xuc v l giao thdng do thi, phflt t r i l n giao thdng nong thdn theo chUdng trinh p h a t t r i l n ndng thdn mdi (giai doan 2010 - 2020 vfi dinh hUdng dd'n nam 2030) trong chQdng trinh cong tae cua Thanh uy vfl Nghi quyO't cua Hpi ddng n h a n dan Thfinh phd. Nhiiu cdng trinh giao thdng da dQdc xay dung vfl dUa vflo khai thac, sQ dung hieu qua nhu: Ciu Vinh Tuy; Dudng Qud'c 16 32; Dudng Lac Long Qufin; DUdng chd 19/12; Dudng Vfinh dai 3 (Cau Thanh Tri - Mai Dieh); Dai lp Thang Long; Dudng Kim Lien 6 Chd DQa; nut nga tU Sd; nut nga tU Vpng; h i m Kim Lidn; dUdng Nguyin Phong Sflc keo dfli; C i u Td; C i u Budu; Dudng Phuc La - Vfin Phu; Dudng true phia Bfie He Ddng; dUdng Ld vfin LUdng keo dfli; dUdng 77; DUdng 73 (Ba Tha - Mid'u Mon); C i u Den; cau Phung; DQdng 74; C i u Phung Xa; C i u Hofl Thach; dudng 78; dUdng 75B; dUdng 88; dudng 80; cac e l u cho .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.