TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Bảng tính khấu hao tài sản cố định năm 200…"

Biểu mẫu: "Bảng tính khấu hao tài sản cố định năm 200 " mẫu số B71-Bn kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ tài chính). | Đơn vị : Mẫu số S71-SN (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 200 STT Tên tài sản cố định cho sản xuất, cung ứng dịch vụ Số hiệu TSCĐ Nguyên giá TSCĐ Tỉ lệ khấu hao hoặc thời gian ứng dụng Số khấu hao năm Số khấu hao bình quân quý Đối tượng sử dụng 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Người ghi sổ (Ký) Họ tên : Phụ trách kế toán (Ký) Họ tên : Ngày tháng năm 200 Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu) Họ tên : 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG