TAILIEUCHUNG - Bảng kê hàng hóa mua vào có hóa đơn bán hàng

Bảng kê hàng hóa mua vào có hóa đơn bán hàng | BẢNG KÊ HÀNG HOÁ MUA VÀO CÓ HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG (Dùng cho cơ sở kê khai khấu trừ thuế hàng tháng) ThángNăm Tên cơ sở kinh doanh :. Địa chỉ : STT Chứng từ Tên người bán Mã số thuế Giá mua hàng hoá dịch vụ ghi trên hoá đơn Thuế GTGT được khấu trừ Ghi chú Ký hiệu Số Ngày Tổng cộng Tổng giá trị hàng hoá dịch vụ mua vào : Số tiền thuế GTGT tính được khấu trừ : . Người lập Kế toán trưởng (Họ tên, chữ ký) (Họ tên, chữ ký) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN