TAILIEUCHUNG - Ảnh hưởng của thức ăn, mật độ nuôi đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá Đối mục (Mugil Cephalus Linnaeus, 1758) nuôi thương phẩm trong ao đầm nươc lợ tại Quảng Bình

Sử dụng cùng loại thức ăn thương mại tổng hợp với ba mật độ nuôi khác nhau, cá cho tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống khác nhau. Cá đối mục có tốc độ sinh trưởng trung bình với mật độ 1con/m2 là L = 33,57 ± 0,45 cm; W = 655± 0,18gam; mật độ 2 con/m2 là L = 32,62 ± 0,37cm; W = 615± 0,21gam; mật độ 3 con/m2 là L = 31,65 ± 0,54 cm; W = 591± 0,23 gam; có sự sai khác có ý nghĩa thống kê với cá đối mục được nuôi với mật độ 1con/m2 ; 2con/m2 và 3con/m2 . | Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản Số 3/2013 THOÂNG BAÙO KHOA HOÏC ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN, MẬT ĐỘ NUÔI ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ ĐỐI MỤC (Mugil cephalus Linnaeus, 1758) NUÔI THƯƠNG PHẨM TRONG AO ĐẦM NƯƠC LỢ TẠI QUẢNG BÌNH EFFECTS OF FOOD AND DENSITY REARING FOR GROWTH AND SURVIVAL RATE RAISING COMMERCIAL FLATHEAD GREY MULLET (Mugil cephalus Linnaeus, 1758) IN BRACKISH WATER PONDS IN QUANG BINH PROVINE Phạm Xuân Thủy1 Ngày nhận bài: 01/10/2012; Ngày phản biện thông qua: 25/3/2013; Ngày duyệt đăng: 10/9/2013 TÓM TẮT Với cá đối mục có kích thước 6 - 8cm, thời gian nuôi là 10 tháng. Kết quả theo dõi sự tăng trưởng về khối lượng cho thấy: Tăng trưởng trung bình của cá đối mục nuôi trong ao bằng thức ăn viên tự chế biến là (L = 33,50 ± 0,23cm; W = 645,29 ± 45,81 gam) với cá đối mục sử dụng thức ăn thương mại tổng hợp UP là (L = 32,92 ± 0,51cm ; W= 611,25 ± 30,50 gam); có sự sai khác có ý nghĩa thống kê với cá đối mục được nuôi bằng thức ăn viên tự chế biến và thức ăn thương mại tổng hợp UP với mức ý nghĩa p 4mg/l. So sánh với các yếu tố môi trường ao nuôi ta thấy các yếu tố môi trường đều nằm trong khoảng thích hợp cho cá sinh trưởng. Đối với ao nuôi thương phẩm thường xuyên thay nước và cấp nước thêm cho ao, lượng nước thay từ 30 - 50%. Khoảng 5 - 7 ngày thay một lần. Trong ao nuôi cá thương phẩm, mực nước phải đảm bảo độ sâu 1,2 - 1,5m. 4. Ảnh hưởng của thức ăn đến tốc độ tăng trưởng về khối lượng và tỉ lệ sống của cá đối mục nuôi thương phẩm Với cá đối mục có kích thước khoảng 6 - 8cm, mật độ 2 con/m2, sử dụng thức ăn thương mại tổng hợp và thức ăn viên tự chế biến, thời gian nuôi là 10 tháng. Kết quả theo dõi về sự tăng trưởng về khối lượng của cá đối mục được thể hiện tại bảng 2 và hình 3. Bảng 2. Chiều dài và khối lượng trung bình của cá cá đối mục ở hai nghiệm thức thức ăn Thời gian nuôi (ngày) Cá bắt đầu thả 30 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối Thức ăn thương mại tổng hợp UP Chiều dài

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN