TAILIEUCHUNG - Kỹ năn quản lý theo mục tiêu

Mục tiêu là những trạng thái, cột mốc mà doanh nghiệp muốn đạt được trong một khoảng thời gian xác định. Tên tiếng anh là management by object (viết tắt là MBO).Lợi ích của MBO là khuyến khích tính chủ động sáng tạo của cấp dưới tham gia vào việc lập mục tiêu,kiểm soát dễ hơn,tổ chức được phân định rõ ràng,có sự cam kết của cấp dưới về yêu cầu hiệu quả công việc của họ | KỸ NĂNG QUẢTHEO mục tiêu 1 I KHÁI NIỆM 1. Khái niệm 2. Ý nghĩa 3. Điều kiện của mục tiêu 2 1. Khái niệm Mục tiêu là những trạng thái cột mốc mà doanh nghiệp muốn đạt được trong một khoảng thời gian xác định. Tên tiếng anh là management by object viết tắt là MBO .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.