TAILIEUCHUNG - Giáo Trình Công Nghệ Phần Mềm part 2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình công nghệ phần mềm part 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Mô hình phát triển 2 Nguyễn Thanh Bình Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng Nội dung o Các hoạt động phát triển phần mềm o Các mô hình phát triển phần mềm 2 1 Các hoạt động phát triển phần mềm o Phân tích tính khả thi o Phân tích và đặc tả yêu cầu o Thiết kế o Mã hóa o Kiểm thử o Bảo trì 3 Các hoạt động phát triển phần mềm o Phân tích tính khả thi xác định vấn đề cần giải quyết xem xét các giải pháp và kĩ thuật khác nhau thuận lợi bất lợi đánh giá về thời gian giá thành nguồn tài nguyên cần thiết Sản phẩm tài liệu phân tích 4 2 Các hoạt động phát triển phần mềm o Phân tích và đặc tả yêu cầu 1 xác định nhu cầu của khách hàng người sử dụng xác định bài toán chứ không phải là giải pháp khó khăn khách hàng không biết rỏ cái họ cần khách hàng không trình bày rỏ cái họ muốn các thay đổi Sản phẩm tài liệu đặc tả yêu cầu 5 Các hoạt động phát triển phần mềm o Phân tích và đặc tả yêu cầu 2 các bước khảo sát tổng hợp yêu cầu phân tích yêu cầu đặc tả yêu cầu hợp thức hóa yêu cầu 6