TAILIEUCHUNG - Vi khuẩn từ: Các tham số môi trường

Nội dung bài viết trình bày môi trường và xem xét mối ảnh hưởng Vi khuẩn từ tới sự từ hóa trầm tích trong mối tương quan với các đánh giá về mật độ vi khuẩn. Mời các bạn tham khảo! | 22(r),35-40 Tap chi cAc KHoA Hoc ve rnAr oAr 3-2000 VI IG{UAN TtI : CAC THAM Sd NNOI W Vi khudn fi (VKD chfia c6c chu6i hat magnetit/greigit thudng s6ng trong lop bin phia tr6n trong c6c ao, hd, ddm ; trong nu6c mdn, nu6c ngot vd nu6c lo 14, 14, l8l. C6c chu6i hat magnerir trong td bdo c6 t6c dung nhu mOt kim la bdn giirp chirng dinh hu6ng theo tu tnrdng Tr6i Ddt dd tr& vd vung c6 didu kiOn mOi trudng thich hgp sau khi bi c6c ddng chdy tu nhiOn ddy ra ngodi t9, 181. Cac y€u tO vi mOi trudng c6 vai trd rdt quan trong trong su t6n tai cria VKT cfing nhu trong khi nang teing hop c6c hat magnetit nOi tC bao cfra ching [a]. Do VKT phrin fing rdt nhay v6i mOi truong nOn dd c6 mOt s0 dd nghi su dung chring nhu c6c chi thi mOi truong trong nghi€n cfru mOi trudng nu6c hay nghiOn cfru cd dia I! [22]. Hon nta, sau khi VKT ch€t, c6c hat s"6t tu ngudn gefc vi khudn sE tr& thanh ti du, g6p phdn tao dO tir du trong da't d6 t5,2ll, li deii tuong quan ram ciia c6c nghiOn cftu c0 ti vd ti tinh ddt da. Vi vay vi€c nghi€n criu m6i truong li6n quan vdi VKT ld rlt c6c vAt mang d0 cdn thiei dOi voi cdc thi nghi€m nuOi cAr vi khuAn. c6c [mg dung trong nghi€n criu vd moi truong. cti tu vd r'€ qua trinh ti0n ho6 cria khd' nang tdng hqp c6c khoing sit ru trong sinh vAr. Mot sei cong trinh nghi€n criu c6c chi sd mOi truong liOn quan vdi VKT da duoc ti€h hanh [3, 19] nhung rrong d6 c6c tirc giit, di tiOn hdnh do truc tidp tai thuc dia hodc chua c6 phuong ph6p I{y mau dzim b6o nOn khOng dat duoc d0 chinh xic cao cri vd dO phen girii khong gian lan gi6 rri ciia dnn *ran c6c chi so. Bni b6o niy trinh bAy kdt qui nghiOn crlu c6c yeu tei vi mOi truong nhu ndng d0 oxy,pH, thd oxy hoi khu E6 li€n quan v6i su phAn bo .cria VKT trong mOi trudng tu nhiOri do duoc bing c6c quy trinh vd phuong phAp do hoin thiOn hon. Qua d6 ching tOi n€u ra khrl nang irng dung VKT trong nghi€n cfiu moi truong vd xem x6t rinh hudng cfra VKT t6i su tri hoe ffdm tich trd trong mdi tuong quan v6i .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN