TAILIEUCHUNG - Đánh giá chương trình khung của chương trình bồi dưỡng năng lực tiếng Anh và phần mềm hỗ trợ dạy học

Bài viết này nhằm công bố những số liệu về sự hài lòng của giáo viên và giảng viên và so sánh sự hài lòng của họ về Chương trình khung của Chương trình bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho giáo viên tiểu học và Trung học cơ sở thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. | Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa ISSN 2525-2674 Tập 1, Số 2, 2017 ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TIẾNG ANH VÀ PHẦN MỀM HỖ TRỢ DẠY HỌC Nguyễn Việt Hùng* Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội Nhận bài: 02/08/2017; Hoàn thành phản biện: 10/08/2017; Duyệt đăng: 21/08/2017 Tóm tắt: Bài viết này nhằm công bố những số liệu về sự hài lòng của giáo viên và giảng viên và so sánh sự hài lòng của họ về Chương trình khung của Chương trình bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho giáo viên tiểu học và Trung học cơ sở thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. Chúng tôi sử dụng 2 bảng câu hỏi khảo sát, gồm các câu hỏi đóng theo thang 5 bậc Likert và các câu hỏi mở, phát cho 5037 giáo viên tiếng Anh tại các sở GD-ĐT và 180 giảng viên các trường đại học trong cả nước. Các chỉ số phân tích mô tả đã chứng tỏ Chương trình bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu của người học. Tuy nhiên, vẫn còn một tỷ lệ nhỏ giáo viên và giảng viên không hài lòng với Chương trình khung, và muốn có những thay đổi nhất định. Từ khóa: chương trình khung, bổ sung, đánh giá, hài lòng 1. Mở đầu Chương trình bồi dưỡng (CTBD) năng lực tiếng Anh và phần mềm hỗ trợ dạy học (NLTA&PM) dành cho giáo viên tiểu học (TH) và trung học cơ sở (THCS) thuộc Đề Án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 (ĐA NNQG 2020) bao gồm các kĩ năng ngôn ngữ thuộc 6 cấp độ khác nhau theo khung tham chiếu Châu Âu (400 tiết học/cấp độ, bao gồm: Từ vựng-ngữ pháp, Đọc, Viết, Nghe, Nói, Công nghệ thông tin). Chương trình (CT) khung của CTBD này được ĐA NNQG 2020 giao Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHNN-ĐHQG HN) xây dựng, đã hoàn thành và nghiệm thu vào tháng 8 năm 2012, và sau đó đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) phê duyệt. Dựa vào CT khung này, các trường cao đẳng, đại học tham gia bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho giáo viên (GV) đã chủ động biên soạn bộ giáo trình và tài liệu bồi dưỡng riêng mang đặc trưng của từng trường. Về mặt lý luận giáo dục, việc đánh giá chương trình được đặc biệt coi trọng để .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN