TAILIEUCHUNG - Cẩm nang ngành lâm nghiệp - Hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt Nam

Tài liệu "Cẩm nang ngành lâm nghiệp - Hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt Nam" giúp bạn nắm bắt tính đa dạng của hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt Nam, các nhóm nhân tố sinh thái phát sinh hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt Nam, những hệ sinh thái rừng tự nhiên chủ yếu ở Việt Nam. | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGÀNH LÂM NGHIỆP ĐỐI TÁC CẨM NANG NGÀNH LÂM NGHIỆP Chương HỆ SINH THÁI RỪNG Tự NHIÊN VIỆT NAM NĂM 2006 i Biên soạn Phùng Ngọc Lan Phan Nguyên Hồng Triệu Văn Hùng Nguyễn Nghĩa Thìn Lê Trần Chấn Chỉnh lý Nguyễn Văn Tư Vũ Văn Mễ Nguyễn Hoàng Nghĩa Nguyễn Bá Ngãi Trần Văn Hùng Đỗ Quang Tùng Hỗ Trợ kỹ thuật và tài chính Dự án GTZ-REFAS ii Mục lục Error Bookmark not defined. 1. Tính đa dạng của hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt . Đa dạng hệ sinh thái . Đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng Việt 2. Các nhóm nhân tố sinh thái phát sinh phytooecogenetic factors hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt . Nhóm nhân tố địa lí - địa . Nhóm nhân tố khí hậu thuỷ . Nhóm nhân tố đá mẹ thổ . Nhóm nhân tố khu hệ thực . Nhóm nhân tố sinh vật và con 3. Những hệ sinh thái rừng tự nhiên chủ yếu ở Việt . Hệ sinh thái rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt . Phân . Điều kiện sinh . Cấu trúc . Tái sinh và diễn thế . Ý nghĩa kinh tế phòng hộ và khoa . Hệ sinh thái rừng kín nửa rụng lá ẩm nhiệt . Phân . Điều kiện sinh . Cấu trúc . Tái sinh và diễn thế . Ý nghĩa kinh tế phòng hộ và khoa . Hệ sinh thái rừng lá rộng thường xanh trên núi đá . Phân . Điều kiện sinh . Cấu trúc tổ thành thực . Khu hệ động vật núi đá . Tái sinh và diễn thế . Ý nghĩa kinh tế phòng hộ và khoa . Hệ sinh thái rừng lá kim tự . Phân . Điều kiện sinh . Các loại hệ sinh thái rừng lá kim tự . Ý nghĩa kinh tế phòng hộ và khoa Hệ sinh thái rừng thưa cây họ dầu rừng khộp dry dipterocarp forest .60 . Phân . Điều kiện sinh . Cấu trúc . Tái sinh và diễn thế .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN