TAILIEUCHUNG - Đề chính thức BDG kỳ thi tuyển sinh ĐH 2008 môn Sử khối C

Tham khảo tài liệu 'đề chính thức bdg kỳ thi tuyển sinh đh 2008 môn sử khối c', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi LỊCH SỬ khối C Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I 2 5 điểm Trình bày tác động của hai sự kiện lịch sử sau đây đối với cách mạng Việt Nam thời kì 1939 -1945 - Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ 9-1939 - Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh 8-1945 . Câu II 2 5 điểm Tại sao Đảng và Chính phủ phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp vào ngày 19-12-1946 Nêu ngắn gọn đường lối kháng chiến do Đảng ta đề ra trong những năm 1946 - 1947. Câu III 3 0 điểm Cuối năm 1974 - mùa Xuân 1975 sau mỗi thắng lợi lớn trên chiến trường Đảng ta đã có những chủ trương quyết định nào để sớm giải phóng hoàn toàn miền Nam PHẦN RIÊNG--------Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu hoặc Câu . Theo chương trình KHÔNG phân ban 2 0 điểm Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Câu . Theo chương trình phân ban 2 0 điểm Sự ra đời và hoạt động của Việt Nam quốc dân đảng. -------------hết-------------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí báo .