TAILIEUCHUNG - Thi thử ĐH lần 1 môn Toán (A) năm 2010_Trường THPT Phan Châu Trinh ĐN

Tham khảo tài liệu 'thi thử đh lần 1 môn toán (a) năm 2010_trường thpt phan châu trinh đn', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2010-LẦN 1 Môn thi TOÁN - Khối A Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề 1. I. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm Câu I 2 0 điểm Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số y 3x3 - 2x2 3x. 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị C biết tiếp tuyến này đi qua gốc tọa độ O. Câu II 2 0 điểm 1. Giải phương trinh V sin I . r 2 x I 3sin x cos x 2. 4 2. . 2y2 Giải hệ phương trình j 2x3 x2 3 1 2 y - x Câu III 2 0 điểm 1. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình m x2 - 2x 2 x 2 có 2 nghiệm phân biệt. 2. Với mọi số thực x y thỏa điều kiện 2 x2 y2 j xy 1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ x4 V 4 nhất của biểu thức P -3-- . 2 xy 1 Câu IV 7 0 điểm Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a. Tính theo a thể tích khối chóp và tính bán kính mặt cầu tiếp xúc với tất cả các mặt của hình chóp đó. II. PHẢN RIÊNG 3 0 điểm . Tất cả thí sinh chỉ được làm một trong hai phần A hoặc B. A. Theo chương trình Chuẩn Câu Va 7 0 điểm Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm I 1 -2 3 . Viết phương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với trục Oy. Câu 2 0 điểm 1. Giải phương trình 18x . 2. Tìm nguyên hàm của hàm số f x . B. Theo chương trình Nâng cao Câu Vb 7 0 điểm Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn C x2 yy 2x 0 . Viết phương trình tiếp tuyến của C biết góc giữa tiếp tuyến này và trục tung bằng 30 . Câu 2 0 điểm 1. Giải bất phương trình x4 log3 x 243 . 2. Tìm m để hàm số y ----- có 2 điểm cực trị A B và đoạn AB ngắn nhất. x - Hết- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh . Số báo danh . Chữ ký của giám thị 1 . Chữ ký của giám thị 2 . SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2010-LẦN 1 Môn thi TOÁN - Khối A CÂU Ý NỘI DUNG ĐIỂM Câu I 2 0đ Ỷ1 l 0đ Tập xác định D R. 0 25 đ Giới hạn lim y -