TAILIEUCHUNG - Thi thử ĐH lần 1 môn Toán (A) năm 2010_Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Tham khảo tài liệu 'thi thử đh lần 1 môn toán (a) năm 2010_trường thpt chuyên lê quý đôn', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2009-2010 Môn thi Toán Khối A Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề Câu I 2 điểm 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y X3 - 4X2 C1 2. Hãy viết phương trình tiếp tuyến chung của C1 và parabol P y X2 - 8x 4 . Câu II 2 điểm 1. Giải hệ phương trình sau í X2 y2 5 ị I x y e R yj y -1 X y-1 y - 2 yl X y 2. Giải phương trình lượng giác sau 5x 3 . X sin - 5cos 2 2 Câu III 2 điểm 1. Với giá trị nào của m phương trình sau có nghiệm duy nhất 2log1 25 mx 28 - log5 12 - 4 X - X2 Z1 . 2 xl0 . . . 0 Ấ z_ . 2. Trong khai triển nhị thức 3 3x 1 a0 a1 X . a10x tìm hệ số ak 0 k 10 lớn nhất. Câu IV 1 điểm Cho a b c d là các số thực dương. Chứng minh rằng b a c c b d d c a a d b 4 c a b d b c a c d b d a Khi nào đẳng thức xảy ra. Câu V 3 điểm 1. Trong một mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn C có phương trình X2 yy - 6X 5 0. Tìm điểm M thuộc trục tung sao cho qua M kẻ được hai tiếp tuyến đến C mà góc giữa hai tiếp tuyến đó bằng 600. 2. Cho hình chóp tứ giác đều H là tâm của đáy I là trung điểm của đoạn SH khoảng cách từ I đến mặt phẳng SBC bằng a và mặt phẳng SBC tạo với đáy ABCD góc a . Tính VSABCD . Giám thị coi thi không giải thích gì thêm Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẠI HỌC LẦN I Năm học 2009-2010 Môn thi Toán Khối D Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề Câu I 2 điểm Cho hàm số y X3 - 3x2 mx 1 1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số khi m 0. 2. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số 1 có cực đại cực tiểu và các điểm cực đại cực tiểu của đồ thị đối xứng nhau qua đường thẳng d X - 2 y - 5 0. Câu II 2 điểm 1. Giải phương trình 2 cos2 X ư 3. sin X. cos X 1 3sin X ư 3 cos X 2. Giải hệ phương trình X X 1 y y yX 4 y X y- 2 -Ư ĩ X y G Câu III 2 điểm 1. Tìm m để bất phương trình sau đây có nghiệm mX-y X-3 m 1. 2. Với các chữ số 0 1 2 3 6 9 có thể lập được bao nhiêu số chia hết cho 3 và gồm có 5 chữ số khác nhau. Câu IV 1 điểm n . . .