TAILIEUCHUNG - Các quy định về hình thức giao kết về cung ứng và sử dụng dịch vụ chuyển phát

1. Việc cung ứng và sử dụng dịch vụ chuyển phát được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc các hình thức giao kết khác theo thoả thuận của các bên. 2. Phiếu gửi, chứng từ, vận đơn hợp lệ và các hình thức văn bản khác thể hiện sự giao kết giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát và người sử dụng dịch vụ là cơ sở để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng | Các quy định về hình thức giao kết về cung ứng và sử dụng dịch vụ chuyển phát Hình thức giao kết về cung ứng và sử dụng dịch vụ chuyển phát được quy định như sau 1. Việc cung ứng và sử dụng dịch vụ chuyển phát được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc các hình thức giao kết khác theo thoả thuận của các bên. 2. Phiếu gửi chứng từ vận đơn hợp lệ và các hình thức văn bản khác thể hiện sự giao kết giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát và người sử dụng dịch vụ là cơ sở để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. 3. Các điều khoản chính của hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ chuyển phát bao gồm a Các bên của hợp đồng b Loại dịch vụ c Thời gian địa điểm và phương thức cung ứng dịch vụ d Chất lượng giá cước và phương thức thanh toán đ Quyền và nghĩa vụ của các bên e Trách nhiệm phạt do vi phạm hợp đồng. 4. Hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ chuyển phát phải được thể hiện bằng tiếng Việt.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN