TAILIEUCHUNG - Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ chuyển phát

Người sử dụng dịch vụ chuyển phát có quyền: Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát cung cấp đầy đủ thông tin về dịch vụ; Được bảo đảm bí mật thông tin riêng và an toàn đối với thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hoá; Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát giải quyết khiếu nại về dịch vụ đã sử dụng. | Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ chuyển phát Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ chuyển phát được quy định như sau 1. Người sử dụng dịch vụ chuyển phát có quyền a Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát cung cấp đầy đủ thông tin về dịch vụ b Được bảo đảm bí mật thông tin riêng và an toàn đối với thông tin dưới dạng văn bản kiện gói hàng hoá c Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát giải quyết khiếu nại về dịch vụ đã sử dụng d Được bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận trong hợp đồng cung ứng sử dụng dịch vụ và theo quy định của pháp luật. 2. Người sử dụng dịch vụ chuyển phát có nghĩa vụ a Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin dưới dạng văn bản kiện gói hàng hóa b Tuân thủ các quy định của pháp luật về việc cấm lưu thông hoặc hạn chế lưu thông đối với thông tin dưới dạng văn bản kiện gói hàng hoá c Sử dụng đúng tên địa chỉ khi sử dụng dịch vụ chuyển phát và chỉ sử dụng tên địa chỉ của người khác khi được ủy quyền d Thanh toán đầy đủ giá cước dịch vụ đã sử dụng đ Bồi thường thiệt hại cho bên bị thiệt hại nếu thiệt hại phát sinh do lỗi của người sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN