TAILIEUCHUNG - Các trường hợp thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư

Các trường hợp thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư được pháp luật quy định như sau: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan có quyền thu hồi Giấy phép nếu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư vi phạm một trong các trường hợp sau: | Các trường hợp thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư Các trường hợp thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư được pháp luật quy định như sau 1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan có quyền thu hồi Giấy phép nếu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư vi phạm một trong các trường hợp sau a Không bảo đảm các điều kiện về an toàn an ninh trong quá trình hoạt động cung ứng dịch vụ chuyển phát b Không triển khai cung ứng dịch vụ trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép c Các trường hợp thu hồi khác theo quy định của pháp luật. 2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát bị thu hồi Giấy phép không được xin cấp phép lại trong thời hạn 02 năm kể từ ngày có quyết định thu hồi Giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau thời hạn 02 năm doanh nghiệp muốn xin cấp lại Giấy phép làm thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh mới.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.