TAILIEUCHUNG - Phần mềm Acview_ Chương 2: Đưa dữ liệu vào Acview

Như đã mô tả trong chương 1, mỗi View là một bản đồ động chứa các themes biểu diễn dữ liệu địa lý. Một Dự án có thể bao gồm nhiều views biểu diễn các themes từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Mỗi Dự án có thể chứa nhiều views biểu diễn cùng một vùng địa lý hay nhiều vùng địa lý khác nhau. | Chương 2. Đưa dữ liệu vào Arcview Nguyễn Hồng Phương Đặng Văn Hữu Phần mềm Arcview NXB Đại học quôc gia Hà Nội 2006. Từ khoá Phần mềm Acview Gis. Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả. 2 Chương 2 ĐƯA DỮ LIỆU VÀO ARCVIEW . TẠO CÁC CẢNH VÀ CÁC LỚP THÔNG TIN Như đã mô tả trong chương 1 mỗi View là một bản đồ động chứa các themes biểu diễn dữ liệu địa lý. Một Dự án có thể bao gồm nhiều views biểu diễn các themes từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Mỗi Dự án có thể chứa nhiều views biểu diễn cùng một vùng địa lý hay nhiều vùng địa lý khác nhau. Một theme là một tập hợp các đối tượng địa lý chẳng hạn các quốc gia đường phố nhà cửa hay sông ngòi cùng với các thuộc tính của các đối tượng này. Các theme có thể được tạo từ nhiều nguồn dữ . Các lớp thông tin Themes liệu khác nhau bao gồm các bản đồ đã số hoá hình ảnh hay các tệp dữ liệu dạng bảng. Các đối tượng của theme thường tồn tại dưới ba dạ ng cơ bản là điểm đường và miền. Chẳng hạn hệ thống giao thông có thể được biểu diễn dưới dạng một theme đường các ngân hàng có thể được biểu diễn dưới dạng một theme điểm còn các quốc gia có thể được biểu diễn dưới dạng một theme miền. Các đối tượng của theme biểu thị các sự vật trên thế giới thực. Mỗi đối tượng được đặc trưng bởi vị trí hình dạng đại diện điểm đường hay miền và một biểu tượng cho phép xác định đối tượng này và cung cấp các thông tin về nó. Phân loại các đối tượng của Theme Điểm dùng để biểu diễn đố i tượng có vị trí rời rạc và quá nhỏ để được xác định như một miền trạm điện thoại giếng ga tàu trường học . Đường dùng để biểu diễn đối tượng có độ dài nhưng lại quá hẹp để được xác định như một miền đường giao thông sông ngòi đường ống dẫn . Miền dùng để biểu diễn đối tượng quá lớn để có thể được xác định như một điểm hay đường lô đất các quốc gia tỉnh huyện . .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN