TAILIEUCHUNG - Bài giảng Thị trường chứng khoán - ĐH Nha Trang

Nội dung trình bày trong bài giảng Thị trường chứng khoán nhằm nêu quá trình hình thành phát triển thị trường chứng khoán, bản chất, chức năng của thị trường chứng khoán, vai trò thị trường chứng khoán, điều kiện cần thiết để hình thành thị trường chứng khoán, phân loại thị trường chứng khoán - các định chế tài chính trung gian. | DAI HỌC NHA THANG k líltì KHUÂN bayxinguyen@ Tài Chính Ngân Hàng THỊ TRƯỜNG CHỨNG r page 1 1 Thị trường tài chính .7 ______________________2________________________________ Tài chính Ngân Hàng Nội dung - Qúa trình hình thành phát triển TTTC - B ản ch ất ch ức n ăng c ủa TTTC - Vai trò TTTC - Điều kiện cần thiết để hình thành TTTC -Phân lo ại TTTC - các định ch ế tài chính trung gian Thị trường tài chính .7 _______________________2________________________________ Quá trình hình thành phát triển Giai đoạn 1 Người thừa vốn gặp trực tiếp người thiếu vốn Giai đoạn 2 Xuất hiện các trung gian tài chính những người thúc đẩy thị trường hoạt động hiệu quả Giai đoạn 3 Sự xuất hiện nhiều phương thức và công cụ huy đông vốn Tài chính Ngân Hàng Cần có một nơi để cân đối cung cầu về vốn THỊ TRƯỜNG TÀI .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.