TAILIEUCHUNG - Đề cương ôn tập HK2 môn Sinh học 9

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh đề cương ôn tập học kỳ 2 môn Sinh học lớp 9 sẽ là tư liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học. để chuẩn bị tốt cho kì kiểm tra, kì thi sắp tới. | ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH 9 - HỌC KỲ II I- TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng 1 Các đột biến nhân tạo được sử dụng trong chọn giống áp dụng chủ yếu với đối tượng nào sau đây a Cây trồng và vật nuôi b Cây trồng và vi sinh vật c Vật nuôi và vi sinh vật d Vật nuôi cây trồng và vi sinh vật 2 Nguyên nhân gây ra hiện tượng thoái hoá do tự thụ phấn hay giao phối gần là a Tỉ lệ đồng hợp và dị hợp đều giảm b Tỉ lệ đồng hợp giảm dần c Gen lặn gây hại biểu hiện ở cơ thể đồng hợp tử d Tỉ lệ đồng hợp và và dị hợp đều tăng. 3 Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai do a F1 tập trung nhiều gen trội có lợi. b F1 có các cặp gen đồng hợp c F1 mang tính trạng trung gian của bô và mẹ d F1 mang tính trạng vượt trội so với bô và mẹ. 4 Trong chọn giống vật nuôi phương pháp chọn lọc nào sau đây có hiệu quả hơn a Chọn lọc hàng loạt một lần. b Chọn lọc hàng loạt nhiều lần c Chọn lọc cá thể d Chọn lọc cá thể kiểm tra đực giông qua đời con 5 Thành tựu nổi bật nhất trong chọn giống vật nuôi ở nước ta thuộc lĩnh vực a Chọn giông mới ở lợn gà. c Nuôi thích nghi các giông nhập nội 6 Thực vật ưa sáng có đặc điểm a Phiến lá to màu xanh thẫm c Mô giậu kém phát triển 7 Thực vật ưa ẩm sống nơi thiếu ánh sáng có đặc điểm a Phiến lá hẹp lỗ khí có ở mặt dưới của lá b Phiến lá rộng lỗ khí có ở 2 mặt lá c Màu xanh nhạt mô giậu phát triển d Lá biến thành gai 8 Mối quan hệ nào sau đây một bên sinh vật có lợi một bên sinh vật bị hại a Cộng sinh b Hội sinh c Cạnh tranh d Kí sinh 9 Dấu hiệu nào sau đây không phải là đặc trưng của quần thể a Mật độ b Thành phần nhóm tuổi c Tỉ lệ đực cái d Độ đa dạng 10 Dạng tháp dân số trẻ có a TL trẻ em sinh hằng năm ít tỉ lệ người già nhiều b TL trẻ em sinh hằng năm nhiều tỉ lệ người già ít c Tuổi thọ trung bình cao TL tử vong ở người trẻ tuổi thấp d TL trẻ em sinh hằng năm tỉ lệ người già 11 Sinh vật nào dưới đây là mắt xích đầu tiên của một chuỗi thức ăn a Sinh vật tiêu thụ bậc 1 b Sinh vật tiêu thụ bậc2 c Vi sinh vật phân giải d Sinh vật sản xuất 12 Hoạt

TỪ KHÓA LIÊN QUAN