TAILIEUCHUNG - Ebook Tuyển tập các bài toán giải sẵn môn sức bền vật liệu: Phần 2

Cuốn sách "Tuyển tập các bài toán giải sẵn môn sức bền vật liệu" có kết cấu gồm 4 chương. Ở mỗi chương có 2 phần: Tóm tắt lý thuyết và các bài toán giải sẵn. Phần 2 sau đây gồm nội dung chương 3 - Trạng thái ứng suất và các giả thiết về trạng thái ứng suất giới hạn, chương 4 - Đặc trưng hình học của hình phẳng. | TRẠNG THÁI ỨNG SUAT và các GIỔ THUYẾT VẾ TRẠNG THÁI ÚNG SUẤT GIÔI HẠN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Trạng thái úng suất khối hình b c Các ứng suỗt ơ T và ứng suăt toàn phăn p trên mặt nghiêng có công thức Tròng mật phảng song song vối trục chính ứng suất ơ3 hlnh d 2 . 2 _ 12 . G ơịCos y ơ2 sin y r - sin 2y p lí ơ2 ĩ2 lí ỡ cos2y ơ2 sin2y Trong mặt phảng song song với trục chính ứng suẩt ơ2 hỉnh s ơỵ cos2jS ơ2 sin2 Ơ1 3 . r sin 2 3 p V ỡ cos2 ữ sin2 Trong mặt phảng song song với trục chính ứng suất ƠỊ ơ2 ỡ 3 ơ ổ2 cos2a ơ3 sin2 T 2 - sin 2 2 p v ỡ cos2 ổ sin2 hỉnh 3. li 165 Các ứng suất ữ T và p có thể xác định bằng vòng tròn Mohr và được chỉ trên các hình h k. Bằng cách xếp chồng ba đổ thị này ta được đổ thị vòng tròn Mohr đối với trạng thái ứng suất khổi tổng quát hỉnh . Các ứng suất tiếp cực trị rl r2 Ơ1 c2 r3 - Sự thay đổi thể tích tương đối AV 1 -y- 2 3 ----- ơ2 a3 Thế năng biến dạng riêng u ả H 3 - 2 ơ1ơ2 O2ữ3 ơ3đ- Thế nâng riêng biến đổi hình dáng uh i-đ-2 2 Ơ3-Ơ 2 Thế năng riêng biến đổi thể tích v 6E Ơ1 ơ2 a3 2. Trạng thái ửng suất phẳng hình Gọi n là pháp tuyến của mặt cắt nghiêng và a là gtíc tạo bởi n và trục X. ữa và Ta là ứng suất pháp và tiếp trên mặt nghiêng này được xác định bởi dx y 0JC 0y ỡa - cos2a - TýSín2a đx -ơy . __________ ra - Sin2a ĩxyCosíỉa ca A 90 ữx đy ứng suất chính cố công thức ữx ơy Ị x ay 2 _2 Y 2 3-12 min 166 167 t-ểamax ----- mĩ ữy min ứng suất tiếp cực trị I V J max min rmax Ỵ -------2 -------2 ---- min 3. Các giả thuyết về trạng thái úng suất giới hạn a Già thuyết theo ứng suất tiếp lớn nhất thuyết bển thứ m fftd Ơ1 - ff3 b Già thuyết theo thế năng biến đổi hình dáng thuyết bén thứ IV ơ đ ị ữj-ơ2 2 ữ2 - ữ3 2 ữ3 - ơj 2 c Giả thuyết vé trạng thái ứng suất giới hạn thuyết bén Mohr I ƠL ffld ƠỊ - kơ3 k ơ L J n 4. Định luật Húc 1 r _ Txy E px ơz J Xxy o 1 r _ yz y E py ơz ơx Yyz G ______1. cz E pz 0y l Xzx - G E G .20 7 319 II. Các bài .