TAILIEUCHUNG - Bài giảng Một số vấn đề về pháp luật dân sự

Quan hệ dân luật, các thành phần của quan hệ dân luật là những nội dung chính trong bài giảng "Một số vấn đề về pháp luật dân sự". để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu. | MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ Người thực hiện: Trương Thùy Linh Trần Thị Ngọc Linh 1. Quan hệ dân luật: Định nghĩa: Quan hệ dân luật là những quan hệ xã hội phát sinh trên cơ sở các quy phạm dân luật, trong quan hệ đó các bên đương sự bình đẳng với nhau, nghĩa vụ dân sự của bên này tương đương với quyền lợi dân sự của bên kia. Đặc điểm: Quyền và nghĩa vụ của bên đương sự này tương đương với quyền và nghĩa vụ của bên đương sự kia. Quan hệ dân luật là quan hệ mang tính ý chí, ở đây là ý chí của chủ thể tham gia quan hệ pháp luật dân sự và ý chí của nhà nước mà trong đó ý chí của chủ thể phải phù hợp và phục tùng ý chí của nhà nước. Quan hệ dân luật được đảm bảo thực hiện bằng sự thuyết phục cưỡng chế của nhà nước. 2. Các thành phần của QHDL Chủ thể Nội dung Khách thể Quan hệ pháp luật dân sự Chủ thể: a. Khái niệm: Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự là những người tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự, có quyền và nghĩa vụ trong quan hệ pháp luật dân sự đó. b. Các loại .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.