TAILIEUCHUNG - THỂ LỆ BẦU CỬ

Việc bầu cử các Ủy viên BCH phải tiến hành bằng cách bỏ phiếu kín. Phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội phát hành. Phiếu bầu được in sẵn do Đại hội thông qua danh sách theo thứ tự ABC. | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA, KHOA *** Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng .năm ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN: NHIỆM KỲ (20 – 20 ) THỂ LỆ BẦU CỬ Ban chấp hành chi đoàn - Nhiệm kỳ 20 -20 ------------------------------ Việc bầu cử các Ủy viên BCH phải tiến hành bằng cách bỏ phiếu kín. Phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội phát hành. Phiếu bầu được in sẵn do Đại hội thông qua danh sách theo thứ tự ABC. 1. Phiếu hợp lệ: Là phiếu do ban bầu cử phát ra, phiếu bầu đủ số lượng phải bầu, có thể ít hơn số lượng định bầu. 2. Phiếu bầu không hợp lệ: + Phiếu không do Đại hội hoặc hội nghị phát hành. + Phiếu bầu thừa so với số lượng đã được đại hội quyết định. + Phiếu không bầu ai (trừ trường hợp danh sách bầu có 1 người). + Phiếu viết tên người ngoài danh sách bầu cử được đại hội thông qua. + Phiếu có ký hiệu riêng. 3. Điều kiện trúng cử: Người được bầu trúng cử khi có quá nửa (1/2) số phiếu bầu đồng ý. (Tính trên số phiếu thu về, kể cả hợp lệ hay không hợp lệ). 4. Những nguyên tắc khác: - Trường hợp bầu lần thứ nhất chưa đủ số lượng đã quyết định bầu thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội quyết định. - Nếu Đại hội tiến hành bầu lần thứ hai mà vẫn thiếu số lượng định bầu thì không tiến hành bầu tiếp nữa. - Trong trường hợp số người có phiếu bầu quá nửa (1/2) nhiều hơn số lượng bầu thì chỉ lấy đủ số lượng đã được Đại hội thông qua và lấy từ người cao phiếu nhất trở xuống. - Trường hợp số cuối cùng của số lượng định bầu có 02 người trở lên có số phiếu bằng nhau và đều quá nửa (1/2) số phiếu bầu thì phải tổ chức bầu lại trong số những người đó để chọn người có phiếu cao hơn. TỔ BẦU CỬ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN