TAILIEUCHUNG - Trắc nghiệm vật lý part 5

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm vật lý part 5', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | a u 100 V2sin 100 t-1 V b u 100 V2sin 100 Jt 1 V c u 100 2 sin 100Jt-1 V d u 100 sin 100 Jt-1 V e Tất cả đều sai 332. mạch điện và số liệu như bài 331 trên Hệ số công suất của mạch là a 0 866 b 0 6 c 0 8 d 0 75 e 0 5 333. Đoạn mạch như hình vẽ u Uo sin 100 Jt V Cuộn dây thuần cảm. Các vôn kế là lý tưởng Khi R R0 thì Pmax lúc này V1 chỉ 200 V Số vôn kế V2 là a 100 V2 b 100 V c 200 V2 V e Không tính được vì thiếu dữ liệu 334. Đoạn mạch như hình vẽ RV a Vôn kế V1 chỉ 50 V Vôn kế V2 chỉ 70 7 V umb U0sin 100 Jt V uAM sớm pha 1350 so với UMB Biểu thức u hai đầu mạch A B là a u 100 sin 100 Jt 1 V c u 100 sin 100 Jt J V d 200 V b u 50 sin 100 Jt- J V d u 50 2sin 100 Jt 1 V 69 e Tất cả đều sai 335. Đoạn mạch xoay chiều như hình vẽ Uam 100 V Umb 100 V Uab 173 2 V Hệ số công suất của cuộn dây là a 0 6 b 0 866 c 0 5 d 0 707 e 0 25 336. Đoạn mạch như hình vẽ Uab 100 V f 50 Hz R 30 n L V H Thay đổi C để số chỉ vôn kế lớn nhất Số chỉ vôn kế lúc đó là a 150 V b 200 V c 100 V d 166 7 V e 60 V 337. mạch chỉ chỉ có R 50 Uab 200 V2 sin 100Vt V Nhiệt lượng tỏa ra trên R trong 10 phút là a 480 KJ b 960 KJ c 48 KJ d 96KJ e Đáp số khác 338. Cho dòng điẹn xoay chiều i 14 14 sin 100 nt qua một sợi dây dài 100m có tiết diện 1mm2 và có điện trở suất 6 10-8 - - m. Nhiệt lượng tỏ ra trên dây trong thời gian 5 phút là a 2400J b 7200J c 3600J d 18000J e 1800J 339. Đặt vào hai đầu cuộn dây có Ro 40 o và L V H Hiệu điện thế xoay chiều u 200 2 sin 100 V t V Tính ra calo nhiệt lượng tỏa ra trên cuộn dây trong 1 phút. 70 a 9186 6 cal b 38400 cal c 384 KJ d 11. 520 cal e Đáp số khác Chú ý 1 J 0 24 cal 340. Mạch như hình vẽ UAB 100 Vĩ sin 100 nt V Rđ1 Rđ2 80 - ZC 30 - Nhiệt lượng tỏa ra trên mỗi đèn trong 20 phút là a 192 KJ b 96KJ c 384 KJ d 768 KJ e Đáp số khác 341. Mạch xoay chiều như hình vẽ. Ba đèn giống nhau Ro 40 - Ra 0 Ampe kế chỉ 1A. Nhiệt lượng tỏa ra trên toàn mạch trong một phút là 3600 J. Điện trở mỗi bóng đèn là a 6 7 - - b 10 - - c 60 - - d 20 - - e Đáp số khác 342. Bếp điện có hiệu suất

TỪ KHÓA LIÊN QUAN