TAILIEUCHUNG - PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA, KHOA *** Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng .năm ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN: NHIỆM KỲ (20 – 20 ) PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN Nhiệm kỳ 20 -20 ----------------------- I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: + Số liệu: - Tồng số học sinh: , trong đó nữ: - Tổng số Đoàn viên: , trong đó nữ: - Số Đoàn viên kết nạp trong năm học 20 -20.: + Thuận lợi: + Khó khăn: II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ: (ghi rõ các hoạt động, phong trào sẽ thực hiện, mức độ thực hiện và kết quả sẽ đạt được) 1. Học tập - NCKH: a. Các công việc sẽ thực hiện: b. Chỉ tiêu phấn đấu: 2. Thực hiện nề nếp, nội quy: a. Các công việc sẽ thực hiện: b. Chỉ tiêu phấn đấu: 3. Rèn luyện Đoàn viên: a. Các công việc sẽ thực hiện: b. Chỉ tiêu phấn đấu cuối năm: Ưu tú: Xuất sắc: Khá: Trung bình: Yếu, kém: 4. Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội: a. Các công việc sẽ thực hiện: b. Kết nạp mới: đoàn viên (nếu có học sinh chưa vào đoàn) c. Xếp loại chi đoàn cuối năm: Vững mạnh Khá Trung bình Yếu kém 5. Các hoạt động phong trào: a. Văn hóa văn nghệ: b. Thể dục thể thao: c. Từ thiện: d. III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM: Thời gian Nội dung thực hiện Ghi chú 09/20 10/20 11/20 12/20 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 CHI ĐOÀN BÍ THƯ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN