TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Tờ khai nộp tiền thuê mặt đất, mặt nước"

Biểu mẫu: "Tờ khai nộp tiền thuê mặt đất, mặt nước" | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .ngày .tháng .năm . TỔNG CỤC THUẾ Cục thuế: Chi cục thuế: . TỜ KHAI NỘP TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC 1. Tên tổ chức thuê đất: 2. Ngành nghề kinh doanh chính: 3. Địa chỉ: Điện thoại: 4. Tài khoản số: Tại ngân hàng: 5. Quyết định hoặc hợp đồng thuê đất số .ngày ./ / 6. Thời gian thuê đất .(năm, tháng). I. Phần tự kê khai tính tiền thuê đất 1. Đất được thuê Địa chỉ lô đất, Phường, xã, đường phố, số nhà Diện tích từng lô đất (m2) Giá thuê đất: đ/m2/năm Tiền thuê đất một năm (đ) Ghi chú Nhóm I Nhóm II 1: 2: . . Cộng: 2. Đăng ký nộp tiền thuê đất hàng năm (năm ) - Nộp tiền kỳ thứ nhất, ngày .tháng .năm .số tiền là đồng - Nộp tiền kỳ thứ hai, ngày .tháng .năm số tiền là đồng Xin cam đoan bản tự khai trên đây là hoàn toàn đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật v ề sự khai báo trên. ngày .tháng .năm Đại diện cho tổ chức thuê đất (Ký tên, đóng dấu) II. Phần kiểm tra tính toán của cơ quan thuế Nội dung Đơn vị tính Lô 1 Lô 2 Lô Cộng 1. Diện tích đất thuê 2. Giá đất 3. Tỷ lệ nộp tiền thuê 4. Đơn giá thuê đất 5. Số tiền thuê đất 1 năm m2 đ/m2 % đ/m2/năm đ .ngày .tháng .năm . NGƯỜI KI ỂM TRA T ÍNH TOÁN (Ký và ghi rõ họ tên) THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN (Ký và ghi rõ họ tên)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN