TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu"Đơn xin thuê lại đất"

Biểu mẫu về đơn xin thuê lại đất của các hạ tầng | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .Ngày tháng năm ĐƠN XIN THUÊ LẠI ĐẤT Kính gửi: (Ghi rõ tổ chức kinh doanh cơ sở hạ tầng và cho thuê lại đất) 1. Tên Tổ chức (hoặc cá nhân) xin thuê lại đất: 2. Địa chỉ: Điện thoại: 3. Vị trí khu đất xin thuê lại: 4. Diện tích thuê: 5. Thời hạn thuê: 6. Mục đích sử dụng: 7. Cam kết: Sử dụng đất đúng mục đích của khu công nghiệp (khu chế xuất) đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai; Trả tiền thuê đất đủ đúng hạn; Các cam kết khác (nếu có) Tổ chức (hoặc cá nhân) thuê đất (Ký và ghi rõ họ tên)